Do zadań ZK należy:

1) W zakresie planowania i koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej:

a) Ustalanie na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty zadań, dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie Powiatu. Kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej – Szefów Obrony Cywilnej Gmin,

b) Opracowywanie i uzgadnianie planów działań, planu obrony cywilnej Powiatu i planów obrony cywilnej gmin,

c) Organizowanie i koordynowanie szkolenia oraz ćwiczeń obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

d) Nadzorowanie działania systemu wykrywania i alarmowania, systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu łączności,

e) Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz organizowanie zaopatrzenia ich w sprzęt i środki techniczne, konserwację i należyte przechowywanie (opracowanie planów działania i szkolenie) zawarte w planie obrony cywilnej,

f) Planowanie ochrony oraz ewakuację dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

g) Koordynowanie działania sił obrony cywilnej oraz innych służb i organizacji w czasie akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

h) Prowadzenie ewidencji sprzętu OC,

i) Realizowanie innych nie wyszczególnionych zadań wynikających z przepisów prawa.

2) W zakresie planowania i koordynacji przedsięwzięć reagowania i zarządzania kryzysowego:

a) Obsługa kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

b) Opracowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego wraz ze szczegółowymi procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i jego bieżąca aktualizacja.

c) Współdziałanie z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami oraz z pozostałymi siłami reagowania kryzysowego w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska w oparciu o Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

d) Zawieranie umów i porozumień z innymi jednostkami i organizacjami na rzecz usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.

e) Opiniowanie oraz uzgadnianie “planów zarządzania kryzysowego” gmin z terenu Powiatu.

f) Koordynowanie w imieniu Starosty działań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu podczas wystąpienia zagrożeń o charakterze klęski żywiołowej i innych zagrożeń.

g) Tworzenie i utrzymywanie w gotowości systemu łączności pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego a jednostkami współdziałającymi.

h) Prowadzenie magazynu sprzętu ochrony przed powodzią i zarządzania kryzysowego.

i) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji PCZK.

j) Przygotowuje narad Starosty z szefami służb, straży i inspekcji.

k) Wnioskowanie do Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w sprawach działalności służb, straży i inspekcji;

l) Współdziałanie z gminami z terenu Powiatu w zakresie funkcjonowania służb, straży i inspekcji.

m) Opracowanie scenariuszy ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ich przeprowadzenie.

n) Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

o) Realizowanie innych nie wyszczególnionych zadań wynikających z przepisów prawa.

3) W zakresie przedsięwzięć obronnych:

a) Opracowanie i aktualizacja planów obronnych.

b) Opracowanie tematyki i przeprowadzanie szkoleń obronnych.

c) Opracowanie i aktualizacja planu przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

d) Opracowanie i aktualizacja planów świadczeń na rzecz obronności i wnioskowanie o nadanie świadczeń osobistych i rzeczowych.

e) Opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej.

f) Kontrole problemowe z zakresu obronności – przygotowanie planu i przeprowadzenie kontroli,

g) Opracowanie scenariuszy ćwiczeń i treningów oraz ich przeprowadzenie.

h) Realizowanie innych nie wyszczególnionych zadań wynikających z przepisów prawa.