WAŻNE KOMUNIKATY DOTYCZĄCE PRACY ZESPOŁU W ZWIĄZKU Z COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym  na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego, który trwa od  dnia 16.05.2022 r. do odwołania (planowane odwołanie 01.07.2023 r.), w obowiązującym aktualnie stanie prawnym orzeczenia o niepełnosprawności zachowują ważność na podstawie  art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U.2021.2095 ze zm.).

Zgodnie z art. 15h:

„Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (08.03.2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”

Przy założeniu, że stan zagrożenia epidemicznego odwołany zostanie z dniem 1 lipca 2023 r., orzeczenia nadal zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Natomiast od dnia wejścia w życie art. 10 oraz art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.853 ze zm.), tj. od dnia 06.08.2023 r.  okres ważności orzeczeń określa art. 23 tej ustawy:

„Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”

W przypadku kart parkingowych zastosowanie ma natomiast art. 24 tej ustawy w brzmieniu:

 1. W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 (karty dla osób niepełnosprawnych)ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 (karty dla placówek)ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Powiatowy Zespół orzeka na WNIOSEK osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Procedura postępowania

 1. pobranie druku wniosku i druku zaświadczenia lekarskiego z Zespołu (druki dostępne są również w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu);
 2. wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
 3. wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wystawienia do dnia złożenia wniosku w Zespole.
 4. WAŻNE! Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg; opinie z poradni specjalistycznych, wyniki badań
  • a) w przypadku wysyłania wniosku pocztą – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  • b) w przypadku składania wniosku w siedzibie Zespołu, kserokopie dokumentów oryginalnych potwierdzane są przez Zespół.
 5. złożenie kompletnego wniosku w Zespole;
 6. po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie posiedzenia Składu Orzekającego należy stawić się z dokumentem tożsamości na posiedzenie składu orzekającego;
 7. w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji Zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 Nr 2046 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 23 z późn. zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 1110 z późn. zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz 162 ze zmianami).

Dodatkowe informacje

 1. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
 2. W przypadku, gdy lekarz — przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, ocena może być wydana bez badania.
 3. Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 4. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.

Odwołania
Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
Organem II instancji jest:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu,
Pl. Powstańców Warszawy 1,
50-951 Wrocław.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl.