WAŻNE KOMUNIKATY

KOMUNIKAT NR 1

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429).

Po dniu 1 stycznia 2024 r. będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie poziomu koniecznego wsparcia przez osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Do wniosku trzeba będzie dołączyć kwestionariusz samooceny (wypełniony osobiście – ręcznie przez wnioskodawcę) trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

DRUK WNIOSKU DO WYPEŁNIENIA (WERSYJA EDYTOWALNA) oraz Kwestionariusz samooceny (wypełnia tylko wnioskodawca)

https://duw.pl/download/1/50055/PPWWniosek.docx

https://duw.pl/download/1/50056/PPW-KKwestionariusz.docx

Kontakt z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w sprawie ustalenia potrzeby poziomu wsparcia pod numerem telefonu:

71/340-66-14

Adres mailowy, pod który można kierować wszelkie sprawy dotyczące ustalenia potrzeby poziomu wsparcia:

wsparcie.wzon@duw.pl

Godziny urzędowana:

08:00 – 16:00

Poza wskazanymi godzinami urzędowania w sprawach indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

oraz poprzez skrzynkę e-mail:  wzon.wroclaw@duw.pl

adres skrzynki ePUAP: /req49xn18v/skrytka

KOMUNIKAT NR 2

WAŻNE!!!

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim informuje, że na mocy obowiązującego prawa wszystkie orzeczenia których termin wazności upływał po dniu 5 sierpnia  2023 r., ale nie później niż do dnia 30 września  2024 r. ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DO DNIA 30.09.2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


PROCEDURY:

Procedura postępowania o wydanie orzeczenie o niepełnosprawności

 1. pobranie druku wniosku i druku zaświadczenia lekarskiego z Zespołu (druki dostępne są również w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu);
 2. wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
 3. wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia wystawienia do dnia złożenia wniosku w Zespole.
 4. WAŻNE! Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg; opinie z poradni specjalistycznych, wyniki badań
  • a) w przypadku wysyłania wniosku pocztą – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  • b) w przypadku składania wniosku w siedzibie Zespołu, kserokopie dokumentów oryginalnych potwierdzane są przez Zespół.
 5. złożenie kompletnego wniosku w Zespole;
 6. po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie posiedzenia Składu Orzekającego należy stawić się z dokumentem tożsamości na posiedzenie składu orzekającego;
 7. w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji Zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 Nr 2046 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 23 z późn. zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 1110 z późn. zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz 162 ze zmianami).

Dodatkowe informacje

 1. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
 2. W przypadku, gdy lekarz — przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, ocena może być wydana bez badania.
 3. Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 4. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.

Odwołania
Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
Organem II instancji jest:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu,
Pl. Powstańców Warszawy 1,
50-951 Wrocław.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl.