Uchwała Nr XXVII/4/13
 
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 22 lutego 2013 roku
w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.  21 i art. 12 pk11  oraz art.17 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami)
uchwala się co następuje :
§ 1. Ustanawia się  Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”, przyznawany przez Radę Powiatu Lwóweckiego, jako wyraz szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Lwóweckiego i rozsławiania jego imienia.
§ 2. Ustala się Regulamin nadawania  Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Lwóweckiego oraz Zarządowi Powiatu Lwóweckiego .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

REGULAMIN
NADAWANIA TYTUŁU – „ZASŁUŻONY DLA POWIATU LWÓWECKIEGO”
                                                                       §1.
1.      Tytuł zostaje ustanowiony jako wyraz szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Lwóweckiego i rozsławiania jego imienia .
2.      Tytuł, nadaje się osobom fizycznym-obywatelom polskim i cudzoziemcom, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom – w tym podmiotom gospodarczym, które w sposób widoczny
i niepodważalny przyczyniły się do rozwoju Powiatu Lwóweckiego.
3.       Tytuł, przyznawany jest za realizację działań o charakterze ponadgminnym.
4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach tytuł może zostać przyznany pośmiertnie.
                                                                       §2.
Tytuł nadaje Rada Powiatu Lwóweckiego w formie uchwały, na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego.
                                                                       §3.
 Z wnioskiem do Kapituły o nadanie Tytułu dla podmiotów wskazanych w §1 ust. 2 mogą wystąpić:
     1) Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego.
2) Starosta Lwówecki,
3) Komisje stałe Rady Powiatu Lwóweckiego,
4) 5 radnych Rady Powiatu Lwóweckiego,
5) organy administracji rządowej i samorządowej z terenu Powiatu Lwóweckiego,
6) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty – w tym    podmioty gospodarcze – o zasięgu co najmniej powiatowym,
7) co najmniej 100  mieszkańców Powiatu Lwóweckiego.
                                                                  §4.
Podmioty wskazane w §3 obowiązane są poinformować kandydata o zamiarze nadania tytułu oraz uzyskać jego pisemną zgodę.
                                                                       §5.
1.      Wniosek o nadanie Tytułu należy sporządzić na jednym z formularzy, określonych                       w załączniku Nr 1 lub Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2.      Wypełniony wniosek należy złożyć do końca października każdego roku kalendarzowego  w zamkniętej kopercie do Biura Rady Powiatu Lwóweckiego.
                                                                       §6.
W danym roku kalendarzowym przyznaje się maksymalnie pięć Tytułów.
                                                                       §7.
1.      Złożone wnioski o nadanie Tytułu podlegają ocenie przez Kapitułę Tytułu.
2.      W skład Kapituły Tytułu wchodzą:
     1) Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego – Przewodniczący Kapituły,
     2) Starosta Powiatu Lwóweckiego lub upoważniony przez niego członek Zarządu Powiatu           Lwóweckiego,
     3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Powiatu Lwóweckiego,
3.      W pracach Kapituły z głosem doradczym, na zaproszenie Przewodniczącego Kapituły, mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub przedstawiciel organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji lub innych podmiotów, którym przyznano Tytuł, w poprzednim roku kalendarzowym,
4.      Kapituła Tytułu działa w oparciu o Regulamin pracy Kapituły Tytułu, stanowiący załącznik Nr  3 do niniejszego Regulaminu.
5.      Przewodniczący Kapituły Tytułu ocenione wnioski wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały o nadanie Tytułu przedstawia Radzie Powiatu Lwóweckiego.
                                                                       §8.
Wręczenie Tytułu odbywa się w sposób uroczysty na sesji Rady Powiatu Lwóweckiego                 w terminie i miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Rady.
                                                                       §9.
Wręczenia Tytułu w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący oraz Starosta Lwówecki lub Wicestarosta.
                                                                       §10.
1.      Nadanie Tytułu łączy się z    wręczeniem laureatowi aktu nadania Tytułu.
2.       Wzór  aktu nadania Tytułu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
                                                                      §11.
Uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” osobom fizycznym przysługują następujące przywileje:
1)      używania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
2)      uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Powiatu oraz w innych uroczystościach organizowanych przez Powiat Lwówecki.
                                                                      §12.
Uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym podmiotom – w tym podmiotom gospodarczym – przysługuje prawo wpisu do „Księgi Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
                                                                       §13.
Tytuł może być przyznany tej samej osobie fizycznej lub organizacji społecznej, stowarzyszeniu, fundacji i innemu podmiotowi – w tym podmiotowi gospodarczemu – tylko jeden raz.
                                                                       §14.
Pozbawienie podmiotu wymienionego w §1 ust. 2 przez Radę Powiatu Lwóweckiego Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” może nastąpić na wniosek Kapituły Tytułu:
1) w razie stwierdzenia, że wyróżniony Tytułem dopuścił się czynu, wskutek którego stał się
    niegodny Tytułu,
2) w przypadku prawomocnego skazania osoby fizycznej wyróżnionej Tytułem na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
                                                                       §15.
Obsługę techniczną Kapituły Tytułu oraz ewidencję nadanych Tytułów prowadzi Biuro Rady Powiatu Lwóweckiego.

R E G U L A M I N P R A C Y  K A P I T U Ł Y

 

       Kapituła stoi na straży powagi i godności zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”, który nadawany jest w dowód szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Lwóweckiego i rozsławiania jego imienia.
1. W skład Kapituły wchodzą osoby wymienione w § 7 ust. 2 Regulaminu Nadawania Tytułu.
2. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach społecznie.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują spośród siebie wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły.
4. Posiedzenia Kapituły zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Kapituły, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
5. Każdy z członków Kapituły informowany jest o terminie i miejscu posiedzenia mailem, telefonicznie, listownie lub w inny sposób, co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem.
6. Dla ważności podejmowanych rozstrzygnięć konieczna jest obecność co najmniej połowy składu Kapituły, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
7. Rozstrzygnięcia i ustalenia Kapituły zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
8. Do zadań Kapituły należy:
1) analiza wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,
2) w przypadku gdy wniosek został złożony z uchybieniem przepisów obowiązującego Regulaminu nadawania tytułu, Kapituła występuje do wnioskodawcy o jego uzupełnienie,,
3) przedkładanie zaopiniowanych wniosków wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Lwóweckiego,
4) występowanie do Rady Powiatu o pozbawienie Tytułu w razie stwierdzenia, że Osoba – Podmiot uhonorowany tytułem dopuściły się czynu, wskutek którego stali się niegodnym tytułu.
9. Z posiedzeń Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący obrady i Sekretarz Kapituły.


Uchwała Nr XXIX/39/20

Rady Powiatu Lwóweckiego

z dnia 25 września 2020r.

w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXVII/4/13 Rady Powiatu Lwóweckiego  z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie  ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2020.920 t.j) Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala:

§ 1. W  Regulaminie nadawania tytułu – „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/4/13 Rady Powiatu Lwóweckiego  z dnia 22 lutego 2013 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 5 w ten sposób, że po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„W przypadku złożenia wniosku określonego w załączniku nr 1 niezbędne jest złożenie również oświadczeń kandydatów zgodnie z załącznikiem  nr 2a do Regulaminu.”,

2) dodaje się załącznik 2a w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,

3) zmienia się punkt 7  Regulaminu Pracy Kapituły stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu Nadawania Tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”, w ten sposób, że otrzymuje brzmienie :

„Rozstrzygnięcia i ustalenia Kapituły   zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym  za wyjątkiem wydawania opinii w przedmiocie złożonych wniosków, które rozstrzygane są w glosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Lwóweckiego .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  w terminie 14 dni od daty opublikowania  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Uzasadnienie

Zmiana  Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” podyktowana jest koniecznością dostosowania procedur związanych ze zgłaszaniem kandydatów do obowiązujących wymogów stawianych przez obowiązujące  przepisy o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych osób fizycznych. Zmianą objęto również formę głosowania  członków Kapituły nad opiniowaniem wniosków poprzez przyjęcie głosowania tajnego w tym zakresie.

Załącznik Nr 2a do Regulaminu Nadawania Tytułu

„Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y

………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

zamieszkała/y

………………………………………………….

(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. U. UE. L. 119/1 z 04. 2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych  we wniosku, celem rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu honorowego “Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”

………………………………………………….

(czytelny podpis)

W przypadku nadania mi przez Radę Powiatu  tytułu honorowego “Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, osiągnięć oraz danych wizerunkowych utrwalonych przez Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim  poprzez ich umieszczenie w publikacjach, biuletynie informacji publicznej, na stronie internetowej urzędu.

………………………………………………….

(czytelny podpis)

Zostałam/em poinformowana/y, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. U. UE. L. 119/1 z 04. 2016):

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Lwówecki (dalej: Administrator).
Kontakt z Administratorem: Starostwo Powiatowe, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub elektronicznie e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem: Magdalena Strzelecka, Starostwo Powiatowe ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych” lub elektronicznie e-mail: rodo@powiatlwowecki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1. lit. a RODO, tj. udzielonej zgody  w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu honorowego “Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa pkt 3, mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie, który wynika z przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe,  dla których Administratorem jest Starosta Lwówecki.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3,  a po tym czasie przechowywane zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu, o którym mowa
w pkt. 3, a ich niepodanie uniemożliwia jego realizację.

8. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec ich  przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej,
odbiorcach i okresie przechowywania udziela pracownik merytoryczny lub Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

………………………………………………….

(czytelny podpis)