Z pomocy Rzecznika mogą korzystać konsumenci, tj. osoby, które nabywają towar (rzecz ruchomą) bądź też zawierają umowę z przedsiębiorcą dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą.
Porady prawne mieszkańcom powiatu lwóweckiego udzielane są:

 • osobiście
 • telefonicznie,
 • korespondencyjnie.

Rzecznik udziela porad i informacji bezpłatnie.

Zwracając się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów konsumenci powinni posiadać wniosek o interwencję zawierający:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon wnioskodawcy,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy wraz z jego danymi adresowymi,
 3. szczegółowy opis sprawy,
 4. sprecyzowanie żądań (wymiana towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy),
 5. do wniosku należy załączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą:
  • dowód zakupu (paragon, faktura) bądź umowę o świadczenie usługi, której sprawa dotyczy
  • zgłoszenie reklamacyjne
  • odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy
  • wszelką korespondencję w sprawie.

Dokumenty można składać osobiście bądź przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną.

Zadania
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 1. zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 3. występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4. współdziała z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, szczególnie w zakresie sygnalizowania problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;
 5. wykonuje inne zadania określone w ustawie lub przepisach odrębnych;
 6. współpracuje z właściwymi wydziałami Starostwa Powiatowego oraz Radą Powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów;
 7. sporządza i przedkłada Staroście roczne sprawozdanie z działalności w terminie do 31 marca każdego roku;
 8. przekazuje zatwierdzone sprawozdanie właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 9. może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 10. może występować w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
 11. podejmuje i przeprowadza mediację w celu polubownego załatwiania spraw pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem;
 12. może występować z wnioskiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów;
 13. przygotowuje pisma interwencyjne oraz monity do przedsiębiorców;
 14. analizuje wzorce projektów umów proponowanych konsumentom przez przedsiębiorców;
 15. udziela pomocy konsumentom przy sporządzaniu projektów pozwów i pism procesowych oraz przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do wniesienia powództwa w sprawach konsumenckich;
 16. przekazuje wnioski konsumentów zgodnie z właściwością miejscową.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta:
Dawid Kopeć

Adres
ul. Szpitalna 4
pok. 217 – II piętro
59-600 Lwówek Śląski

Kontakt
Telefon:
75 782 21 49
Fax
75 782 36 54

e-mail
d.kopec@powiatlwowecki.pl