Loading...
RFIL2021-01-08T08:05:05+01:00

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Godło i flaga Polski

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. przyjęto rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

Powiat Lwówecki pozyskał środki finansowe w ramach ww. programu w 2023 r.  w kwocie  105  820 zł. 

Umowę zawarto 22 grudnia 2023 r.

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej

Zgodnie z zasadami Programu, powyższa kwota przeznaczona została na wsparcie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób  prowadzących rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy.

Wydatkowana kwota ogółem wyniosła 270 668,90 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 105 820 zł,
  • środki własne Powiatu w kwocie 164 848 ,90

Program realizowano do dnia 31.12.2023 r.

Przez |18 stycznia, 2024|Aktualności, Fundusze zewnętrzne, RFIL|Możliwość komentowania Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. została wyłączona

Rozpoczynamy kolejny etap

Fragment odkrytego muru średniowiecznego fot. G. Szuba

19 stycznia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim doszło do podpisania umowy między Firmą Drogowo Budowlaną BRUK-BUD Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch Spółka Cywilna a Powiatem Lwóweckim zgodnie z którą przedmiotem umowy są roboty budowlane na terenie przyległym do Starostwa Powiatowego od strony murów obronnych poprzez wykonanie miejsc postojowych wraz z ciągami komunikacyjnymi i drogą dojazdową. Termin zakończenia realizacji tych robót planowany jest na czerwiec 2022.

Całkowity koszt przedsięwzięcia obliczany jest na około milion złotych, przy czym ok. 72% tej wartości zostanie pokryta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Mamy nadzieję, że dzięki temu komfort korzystania z usług Urzędu, a szczególnie z Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych zdecydowanie wzrośnie.

przy stole zgromadzeni przedstawiciele firmy, z którą Powiat zawiera umowę oraz pracownicy Starostwa i Starosta
przy stole zgromadzeni przedstawiciele firmy, z którą Powiat zawiera umowę oraz pracownicy Starostwa i Starosta
przy stole zgromadzeni przedstawiciele firmy, z którą Powiat zawiera umowę oraz pracownicy Starostwa i Starosta
Przez |21 stycznia, 2022|Aktualności, Fundusze zewnętrzne, Inwestycje, RFIL|Możliwość komentowania Rozpoczynamy kolejny etap została wyłączona

700 tys. złotych na inwestycje

Powiat Lwówecki w wyniku rozstrzygnięcia konkursu otrzyma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 700 tysięcy złotych na zrealizowanie dwóch inwestycji.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Inwestycje, które są rekomendowane do dofinansowania:

  • Modernizacja szybu windy oraz zakup nowej kabiny windy w budynku Szpitala w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25 Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim. Adaptacja starej windy towarowej na potrzeby windy osobowej mieszczącej łóżko. Modernizacja elektryki, drzwi oraz kabiny wrazs z systemem bloczków Koszt wg. kosztorysu inwestorskiego 600 000 zł rekomendowane dofinansowanie: 500 000 zł.
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2518D relacji Chmielno-Zbylutów-Skorzynice. Długość drogi objętej wnioskiem wynosi 1200 mb. Jezdnia dwukierunkowa o szerokości 4,5 m wykonywana w technologii powierzchniowego utrwalenia smołą i grysami w latach 70 tych. Zadanie polega na jej modernizacji poprzez, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, uregulowaniu właściwego odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowów oraz nowych przepustów. Zostaną ułożone pobocza z kruszyw kamiennych, skropienie emulsją asfaltową i przysypane miałęm bazaltowym. Szacowana wartość inwestycji: 800 000 zł rekomendowane dofinansowanie: 200 000 zł.

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych

Przez |31 marca, 2021|Aktualności, Fundusze zewnętrzne, RFIL|Możliwość komentowania 700 tys. złotych na inwestycje została wyłączona

W styczniu 2021 roku domknęliśmy realizację projektu pn.: „Modernizacja kotłowni – wymiana kotła wraz z osprzętem, wykonanie pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną”.

W ramach zadania wykonano:

– demontaż starej kotłowni,
– wymiana dwóch istniejących kotłów olejowych firmy Viessmann 170 kW na jeden kocioł olejowy, żeliwny o budowie członowej, o mocy 180 kW,
– instalacja nowego palnika olejowego,
– wymiana pakietów przyłączeniowych (A,B,C) oraz ścieżki gazowej wraz z całą armaturą między zbiornikami a kotłem,
– zabezpieczenie instalacji c.o. nowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa,
– wymiana podgrzewaczy pojemnościowych,
– wymiana wszystkich pomp obiegowych oraz zaworów trójdrogowych,
– docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną w całym budynku,
– montaż 2-sprężarkowej, zewnętrznej powietrznej pompy ciepła o maksymalnej mocy 28 kW wykorzystywanej na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku głównym.

Efekty jakie osiągnięto w wyniku realizacji zadania to przede wszystkim zmniejszenie poboru oleju opałowego, zmniejszenie strat ciepła w budynku głównym, zmniejszeni ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz poprawa warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami objętych opieką w ośrodku DPS w Nielestnie.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 523 551,41 zł, w tym otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON 261 775,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 279 081,00 zł.

Tablica informująca o dofinansowaniu z RFIL
Przez |23 lutego, 2021|Aktualności, Fundusze zewnętrzne, PFRON, RFIL|Możliwość komentowania została wyłączona

Zakup koparko-ładowarki

26 września 2020 odbyło się przekazanie koparko-ładowarki JCB zakupionej przez Powiat Lwówecki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim. W tej małej uroczystości udział wzięli Starosta Lwówecki Daniel Koko, Wicestarosta Zbigniew Grześków oraz Kierownik ZDP Marek Makowski. Sprzęt jest jednym z podstawowych narzędzi w robotach drogowych, ma służyć do oczyszczania rowów, ścinki poboczy, remontów przepustów drogowych itp. Jest to niemal nowa maszyna, ma dopiero 8 miesięcy od daty produkcji i jest całkowicie na gwarancji. Koszt zakupu tego ciężkiego sprzętu to 438 035,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 275 538,00 zł.

 

przekazanie koparko-ładowarki dla ZDP  przekazanie koparko-ładowarki dla ZDP

przekazanie koparko-ładowarki dla ZDP przekazanie koparko-ładowarki dla ZDP

 

 

 

 

 

 

 

Przez |8 stycznia, 2021|Fundusze zewnętrzne, Inwestycje, RFIL|Możliwość komentowania Zakup koparko-ładowarki została wyłączona

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – informacja o planowanych wydatkach

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stworzonego w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

23.7.2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, która określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.

W ramach RFIL Powiat Lwówecki otrzymał 1 775 789,00 zł na wsparcie zadań inwestycyjnych.

Poniższe zadania zostały objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim – 275 538,00 zł – inwestycja zrealizowana.

Budowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4 wraz z budową windy, podjazdów i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami – 639 232,00 zł.

Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szpitala w Gryfowie Śląskim – 550 000,00 zł.

Modernizacja kotłowni wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie – obiekcie służącym rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – 279 081,41 zł.

Przez |30 października, 2020|Fundusze zewnętrzne, RFIL|Możliwość komentowania Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – informacja o planowanych wydatkach została wyłączona
Loading...