Godło i flaga Polski

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. przyjęto rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

Powiat Lwówecki pozyskał środki finansowe w ramach ww. programu w 2023 r.  w kwocie  105  820 zł. 

Umowę zawarto 22 grudnia 2023 r.

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej

Zgodnie z zasadami Programu, powyższa kwota przeznaczona została na wsparcie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób  prowadzących rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy.

Wydatkowana kwota ogółem wyniosła 270 668,90 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 105 820 zł,
  • środki własne Powiatu w kwocie 164 848 ,90

Program realizowano do dnia 31.12.2023 r.