Rajd rowerowy „Zakończenie sezonu rowerowego z Powiatem Lwóweckim”

Rajd odbędzie się 3 października 2020. Przygotowaliśmy dla Was jak zwykle dwie pętle – jedna krótka ok. 20 km, na rodzinny wyjazd. Druga – bardziej wymagająca, wynosi ok. 50 km – za to po drodze będzie wydawana ciepła zupa. Na mecie na wszystkich uczestników będzie czekać ciepły posiłek W rajdzie weźmie udział również silna reprezentacja z naszego partnerskiego miasta Żacler w Czechach. Ze względu na szczególną sytuację w kraju prosimy wszystkich uczestników o odpowiedzialny udział w rajdzie.

Szczegółowy program imprezy

Data: 03.10.2020

godz. 10:00 – start dużej pętli (50 km) z rynku w Lwówku Śląskim

trasa: https://en.mapy.cz/s/jetedetore

godz. 11:00 – start małej pętli (ok. 20 km) z rynku w Lwówku Śląskim

trasa: https://en.mapy.cz/s/kunahupuca

ok. godz. 12:00 -17:00 – przyjazd uczestników na metę, ciepły posiłek

Zachęcamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Powiatu Lwóweckiego – oraz wszystkich miłośników naszych ścieżek rowerowych do wzięcia udziału w naszym rajdzie. Jak zawsze liczy się dobra zabawa, a nie miejsce na mecie – nasze rajdy to nie wyścig, a rekreacja.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsze złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia w Wydziale Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, Lwówek Śląski, II piętro, pok. 216, w terminie do 2 października 2020 lub wypełniony i własnoręcznie podpisany skan oświadczenia na mail: d.majchrowski@powiatlwowecki.pl

 • Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może uczestniczyć w rajdzie jedynie za zgodą rodzica/opiekuna i pod opieką osoby pełnoletniej podczas rajdu.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie prosimy o natychmiastowe poinformowanie pracowników Wydziału, co umożliwi udział w rajdzie osobom z listy rezerwowej, tel: 75 782 36 53

Warunki uczestnictwa

Organizator rajdu – Powiat Lwówecki (zwany dalej Organizatorem) informuje, że:

 • przebieg rajdu rowerowego „Zakończenie sezonu rowerowego z Powiatem Lwóweckim” będzie utrwalany za pomocą dokumentacji fotograficznej i filmowej,
 • wizerunek osób biorących udział w rajdzie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, również w przyszłych latach,
 • uczestnictwo w rajdzie potwierdzone przedłożeniem oświadczenia w Wydziale Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu „Od źródeł Bobru do Powiatu Lwóweckiego”, w tym na rejestrację i wykorzystanie wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych,
 • klauzula informacyjna, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje między innymi o celach, okresie i podstawie przetwarzania danych osobowych a także o prawach Państwu przysługujących stanowi załącznik do zasad uczestnictwa.

Uczestnik oświadcza, że:

 1. Znajduje się w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
 2. Nie będzie / nie jest pod wpływem alkoholu, ani pod wpływem innych środków odurzających podczas rajdu.
 3. Posiada rower technicznie sprawny, przygotowany do jazdy, wyposażony w elementy wymagane polskim prawem drogowym, a w przypadku osoby niepełnoletniej posiada kask rowerowy. Równocześnie wyraża zgodę na przewóz roweru na przyczepie lub autem ciężarowym i dostosuje się do wszelkich wymagań z tym związanych.
 4. W trakcie rajdu będzie poruszał się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 5. Zna warunki i zasady uczestnictwa w rajdzie przekazane/udostępnione przez Organizatorów i bierze udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń Organizatorów: Powiatu Lwóweckiego i miasta Żaclerz oraz zapisów kodeksu drogowego.
 7. Przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za uszczerbek na zdrowiu, zgon lub szkody rzeczowe, które wystąpią bezpośrednio przed, w trakcie lub bezpośrednio po rajdzie.
 8. Ubezpieczył się we własnym zakresie od NNW.
 9. Posiada podczas rajdu dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Powiat Lwówecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, pok. 216

e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl,

telefon: 75 782 36 53

Rajd „Zakończenie sezonu rowerowego z Powiatem Lwóweckim” realizowany jest w ramach projektu „Od źródeł Bobru do Powiatu Lwóweckiego“, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM W LWÓWKU ŚLĄSKIM

NA PODSTAWE WYRAŻONEJ ZGODY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Lwówecki (dalej: Administrator).
Kontakt z Administratorem: Starostwo Powiatowe, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub elektronicznie e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem: Magdalena Strzelecka, Starostwo Powiatowe ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych” lub elektronicznie e-mail: rodo@powiatlwowecki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji projektu “Od źródeł Bobru do Powiatu Lwóweckiego”, w tym organizacji rajdu rowerowego „Zakończenie sezonu rowerowego z Powiatem Lwóweckim”. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe również w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa pkt 3, mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie, który wynika z przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Lwówecki.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu określonym w pkt. 3, a po tym czasie przechowywane zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu, o którym mowa
w pkt. 3, a ich niepodanie uniemożliwia jego realizację.

8. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano ma podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej,
o odbiorcach i okresie przechowywania udziela pracownik merytoryczny lub Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Pliki powiązane z artykułem: