Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej: tel 75 782 3044

email: geodezja@powiatlwowecki.pl

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne oraz zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji, informujemy o zmianie formularzy wniosków. zwracamy się z prośbą o korzystanie z aktualnych wzorów.

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

  1. Udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej – formularze P + P1;
  2. Udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej – formularze P + P2;
  3. Udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej – formularze P + P3;
    Udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) w postaci elektronicznej – formularze P + P4;
  4. Udostępnienie rejestru cen nieruchomości – formularze P + P5;
  5. Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB – formularze P + P6;
  6. Udostępnienie innych materiałów (np. dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, innych nie objętych wnioskami wymienionymi w pkt. 1-6 – formularze P + P7;

Wydanie dokumentów: wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wypis z kartoteki budynków, lokali, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wyrys z mapy ewidencyjnej – formularz EGiB

FORMULARZE DO POBRANIA

Lp Nazwa druku

Załącznik
edytowalny

Załącznik
PDF

1 WNIOSEK EGiB O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Pobierz (XLS)
Pobierz
2 WNIOSEK P O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Pobierz (XLS) Pobierz
3 FORMULARZ P1 Pobierz (XLS) Pobierz
4 FORMULARZ P2 Pobierz (XLS) Pobierz
5 FORMULARZ P3 Pobierz (XLS) Pobierz
6 FORMULARZ P4 Pobierz (XLS) Pobierz
7 FORMULARZ P5 Pobierz (XLS) Pobierz
8 FORMULARZ P6 Pobierz (XLS) Pobierz
9 FORMULARZ P7 Pobierz (XLS) Pobierz
10 WNIOSEK O DOKONANIE KOORDYNACJI USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU Pobierz (DOC) Pobierz
11 WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN DANYCH EGiB Pobierz (DOC) Pobierz
12 WNIOSEK O OPATRZENIE KLAUZULĄ URZĘDOWĄ DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH Pobierz (DOC) Pobierz
13 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Pobierz (DOC) Pobierz
14 WNIOSEK O UZYSKANIE DOSTĘPU DO APLIKACJI GEO-INFO: I.KERG Pobierz (DOC) Pobierz
15 WZÓR UMOWY I.KERG
16 WNIOSEK O UZYSKANIE DOSTĘPU DO APLIKACJI GEO-INFO: I.RZECZOZNAWCA, I.PROJEKTANT, I.KOMORNIK, I.WNIOSEK Pobierz (DOC) Pobierz
17 WZÓR UMOWY I.RZECZOZNAWCA
18 WZÓR UMOWY I.KOMORNIK
19 WZÓR UMOWY I.PROJEKTANT

RACHUNKI BANKOWE

E-USŁUGI POWIATU LWÓWECKIEGO:

GEO-INFO PORTAL POWIATU LWÓWECKIEGO – usługa dostępna jest pod adresem: https://imapa.powiatlwowecki.pl/#/giportal

Usługa umożliwia dostęp do informacji publicznej związanej z przestrzenią geograficzną Powiatu Lwóweckiego. Na interaktywnej mapie udostępniono szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych przydatnych mieszkańcom w tym mapę działek ewidencyjnych, budynków, bazę adresową.

GEO-INFO i.Wniosek – usługa dostępna pod adresem: https://iwniosek.powiatlwowecki.pl/#/logowanie

Usługa udostępniania danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego –przeznaczona jest do składania i obsługi wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu lub raportów z bazy EGiB i umożliwia rejestrację klienta przez Internet. W wybranych przypadkach wymagana jest weryfikacja klienta przez e-Puap lub w starostwie.

Zamówienie odbywa się na zasadzie wypełnienia w oknie aplikacji właściwego formularza, zależnie od rodzaju zamawianych dokumentów. Następnie po dokonaniu wyboru materiałów następuje kosztorysowanie i przekierowanie do systemu płatności elektronicznej. Po dokonaniu płatności zamawiane materiały przesyłane są na wskazany wcześniej adres e-mail.

GEO-INFO i.Kerg – usługa dostępna pod adresem: https://ikonto.powiatlwowecki.pl/#/login?origin=IKERG
Usługa dedykowana dla geodetów i wykonawców prac geodezyjnych. Aplikacja Geo-Info i.Kerg przeznaczona jest do zgłaszania prac geodezyjnych (pierwotnych i uzupełniających) i wydawania materiałów dla Wykonawstwa geodezyjnego. Warunkiem uzyskania dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Kerg jest złożenie wniosku o utworzenie konta i podpisanie umowy.

GEO-INFO i.Rzeczoznawca – usługa dostępna pod adresem: https://ikonto.powiatlwowecki.pl/#/login?origin=irzeczoznawca

Usługa jest dedykowana dla rzeczoznawców i polega na udostępnianiu danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości oraz przeglądaniu dowodów zmian.
Warunkiem uzyskania dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca jest złożenie wniosku o utworzenie konta i podpisanie umowy.

GEO-INFO i.Komornik– usługa dostępna pod adresem: https://ikonto.powiatlwowecki.pl/#/login?origin=ikomornik

Aplikacja internetowa zasobu baz danych rejestru EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na komorników.
Warunkiem uzyskania dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Komornik jest złożenie wniosku o utworzenie konta i podpisanie umowy.

GEO-INFO i.Projektant– usługa dostępna pod adresem: https://ikonto.powiatlwowecki.pl/#/login?origin=iprojektant

Usługa oferuje wsparcie procesu koordynowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Aplikacja Geo-Info i.Projektant pozwala użytkownikowi zarejestrowanemu wcześniej
w starostwie na poprowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji projektowej poprzez możliwość składania wniosku o przeprowadzenie koordynacji sieci uzbrojenia terenu oraz ułatwienie wymiany informacji i dokumentacji pomiędzy projektantem a Urzędem, a także przekazywanie informacji o aktualnym etapie prowadzonych uzgodnień.
Warunkiem uzyskania dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Projektant jest złożenie wniosku o utworzenie konta i podpisanie umowy

GEO-INFO i.Narady– usługa dostępna pod adresem: https://inarady.powiatlwowecki.pl/#/logowanie

Usługa umożliwia przeprowadzanie zdalnych uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Aplikacja GEO-INFO i.Narady pozwala podmiotom uczestniczyć w zdalnych w naradach koordynacyjnych wyrażać swoje opinie w zakresie sytuowania projektowanych sieci, a tym samym koordynować ich przebieg względem swoich przewodów i urządzeń w sposób zapewniający ochronę i prawidłową eksploatację uzbrojenia.

Dostęp do aplikacji możliwy jest  po uprzednim złożeniu wniosku o utworzenie konta
i nadaniu uprawnień do korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Narady.

Zgodnie z art. 28e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu są obowiązane do delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.

Podręczniki i filmy instruktażowe aplikacji:

  1. https://www.youtube.com/channel/UCtFtHSuqDarMQzkF8dTDcOQ/search?query=iwniosek
  2. http://pok.powiatlwowecki.pl/instrukcje