OGŁOSZENIE     

Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej LXVII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,            

    która odbędzie się w dniu 31 marca 2023 roku.

Początek sesji godz. 930.

link do transmisji: https://portal.posiedzenia.pl/LWOWEKSLASKI?action=live

 

Proponowany porządek obrad:

1.Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z LXVI sesji RPL.

4.Oferta imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla młodzieży Powiatu Lwóweckiego na

terenie poszczególnych Gmin Powiatu:

4.1.Prezentacja materiałów.

4.2.Dyskusja.

5.Przerwa w obradach.

6.Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

6.1.Głosowanie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu Lwóweckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

6.2.Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2023.

6.3. Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny działki nr 183/2 o pow. 0,0050 ha położonej w obrębie Łupki gmina Wleń na rzecz Gminy Wleń.

6.4.Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywana budżetu powiatu na rok 2023.

6.5.Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

7.Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

8.Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

9.Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

 

     Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                        /-/Małgorzata Szczepańska