Zawiadamia się o zwołaniu LXXVIII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 22 MARCA 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

 


link do transmisji: https://portal.posiedzenia.pl/LWOWEKSLASKI?action=live

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4. Funkcjonowanie PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śl.

4.1. Prezentacja materiałów.

4.2. Dyskusja.

5. Przerwa w obradach.

6. Głosowanie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

7. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025.

8. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026.

9. Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

10. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Gródeckiej w Obwodzie Lwowskim w Ukrainie, dotkniętej działaniami wojennymi.

11. Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2024 rok.

12. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXXV/59/23 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

13. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.

14. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

15. Sprawy różne i organizacyjne.