Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie Załącznika do Uchwały Nr LXXIII/49/2023 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”).

Komisję Konkursową powołuje się w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
sekretariat@powiatlwowecki.pl do dnia 29 marca 2024 roku.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych – drugi konkurs ofert – 2024