Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 168/39/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Lwóweckiemu  w ramach resortowego  programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa w ramach programu ”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego [publikacja ogłoszenia: w nowym oknie].

Następnie, w dniu 29 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 172/47/2021 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 czerwca 2021 roku powołał Komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji tego zadania.

Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej ofert, podczas posiedzenia w dniu 06 lipca 2021 roku i przedłożyła Zarządowi protokół.

Po zapoznaniu się z propozycją, przedłożoną przez Komisję Konkursową Zarząd udzielił organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” ul. Gliniana 2, 59-620 Gryfów Śląski dotacji w wysokości 254.400,00 zł. na realizację zadania „Opieka Wytchnieniowa „– edycja 2021 – wspieranie osób niepełnosprawnych:

  • świadczenie usług opieki wytchnieniowej  w formie opieki wytchnieniowej, która będzie realizowana w miejscu pobytu uczestnika w ramach programu „opieka wytchnieniowa”,
  • zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej  w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji / dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności /osobami z orzeczeniem równoważnym.

Tekst uchwały do pobrania tu: [w nowym oknie]