“Rewitalizacja budynku internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu: 22.05.2017

Zakończenie realizacji projektu: 30.04.2021

Cele projektu

 • Projekt w swych założeniach wpisuje się w cel Poddziałania 6.3.1 RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, jakim jest „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym”.
 • Wykonanie kompleksowej rewitalizacji budynku internatu wraz z otaczającym go terenem przyczyni się do ogólnej poprawy zagospodarowania i ładu przestrzennego oraz polepszenia stanu technicznego budynku ZSET w Rakowicach Wielkich. Celem remontu i przebudowy budynku jest przywrócenie jego funkcji edukacyjnych (szkolno-internatowych) oraz nadanie nowych – w tym społecznych, kulturalnych, gospodarczych i rekreacyjnych.
 • Utworzenie ogólnodostępnej plenerowej siłowni,
 • wyeliminowanie wielu barier architektonicznych uniemożliwiających swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym,
 • wzrost jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności gospodarczej zdegradowanego obszaru gminy i miasta Lwówek Śląski poprzez wzrost jakości usług edukacyjnych i tym samym zwiększenie roli ZSET w Rakowicach Wielkich w kształtowaniu właściwych postaw wśród lokalnej społeczności
 • po przeprowadzeniu projektowanych prac zostaną przygotowane i nieodpłatnie udostępnione lokale na potrzeby organizacji pozarządowych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski

Planowane efekty
Niniejszy projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez usunięcie jakichkolwiek barier architektonicznych uniemożliwiających korzystanie z infrastruktury będącej przedmiotem tego projektu.

Ponadto z efektów wynikających z realizacji przedsięwzięcia korzystać będą:

 • uczniowie ZSET w Rakowicach Wielkich korzystający z internatu oraz z dostępnej oferty edukacyjnej czy możliwości udziału w zajęciach dodatkowych
 • niepełnosprawni użytkownicy internatu ZSET w Rakowicach Wielkich w zakresie poprawy dostępności do przyjaznej osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych infrastruktury edukacyjnej
 • pracownicy ZSET w Rakowicach Wielkich w zakresie poprawy warunków i komfortu pracy
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych w zakresie nieodpłatnego użytkowania udostępnionych pomieszczeń
 • mieszkańcy wsi Rakowice Wielkie, gminy i miasta Lwówek Śląski oraz powiatu lwóweckiego zyskując bezpieczną, atrakcyjną i tętniącą życiem przestrzeń.

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 5 707 453,83 zł, w tym

– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 81% wydatków kwalifikowalnych: 4 623 249,27 zł