Okres realizacji projektu:

Początek realizacji projektu: 2017-09-01

Zakończenie realizacji projektu: 2019-08-31

Liderem projektu jest SYNTEA S.A. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A

Partnerem projektu jest Powiat Lwówecki

Cele projektu i planowane efekty:

  • wzrost zatrudnialności 174 uczniów (w tym 81 kobiet) szkół prowadzących kształcenie zawodowe z woj. dolnośląskiego poprzez poprawę jakości kształcenia w 4 szkołach objętych wsparciem z powiatu lwóweckiego, w tym podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych z tych szkół
  • zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczy
  • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów objętych wsparciem
  • zdobycie doświadczenia zawodowego przez ponad 122 uczniów (60% UP) objętych wsparciem dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców
  • doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

Grupą docelową projektu są:

  1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich: 108 uczniów i 6 nauczycieli
  2. Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim: 44 uczniów
  3. Zasadnicza Szkoła zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim: 12 uczniów i 3 nauczycieli
  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim: 10 uczniów i 3 nauczycieli.

Całkowita wartość projektu:

2 253 856,79 zł

Wartość dofinansowania projektu:

2 140 308,43 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki powiązane z artykułem: