Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 26.07.2016
Zakończenie realizacji Projektu: 31.10.2018

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów zawodowych, przyrodniczych oraz cyfrowych, a także poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dostosowanie pracowni oraz budynków szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dotyczy to szkół:

 • Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Lwówek Śl.
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Gryfów Śl.
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych Rakowice Wlk.
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Lwówek Śl.
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum z Zespołu Szkół Elektronicznych Bolesławiec

Planowane efekty:

 • poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów zawodowych, przyrodniczych i cyfrowych;
 • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: obserwacji, doświadczenia, eksperymentu, pokazu;
 • rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych, przyrodniczych, cyfrowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przyrodniczych i cyfrowych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli;
 • dostosowanie oferty szkół objętych projektem do potrzeb rynku pracy.

Wartość Projektu:
1 214 384,32 PLN

Wartość dofinansowania Projektu:
1 032 226,67 PLN

Projekt współfinansowany jest z:
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020