„Pstryk! polsko-czeska fotografia pogranicza”

Termin realizacji projektu: 02.03.2020 –26.02.2021

Projekt zakłada organizację 2 plenerów fotograficznych w Powiecie Lwóweckim i Żaclerzu dla 10 artystów fotografów. Tematem będzie specyfika przyrodniczo-historyczna regionu pogranicza. Prace powstałe podczas obu plenerów posłużą do wydania albumu prezentującego obie kultury. Dodatkowo zostanie zorganizowanych 5 wystaw, w tym jedna podczas festiwalu Dary Lasu, który przyciąga około 1000 odbiorców. Celem głównym jest rozwijanie współpracy między partnerami w dziedzinie kultury i przełamywanie stereotypów.

Głównym celem projektu jest rozwijanie współpracy między Żaclerzem a Powiatem Lwóweckim w sferze społeczno-obyczajowej i kulturalnej oraz przełamywanie stereotypów. Projekt skierowany jest do artystów i odbiorców sztuki po stronie polskiej i czeskiej i zakłada pokazanie obszaru Powiatu Lwóweckiego i Żaclerza oczami artystów oraz współpracę instytucji i osób zaangażowanych w rozwijanie kultury po obu stronach granicy. Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby regionu. Celem ogólnym projektu jest niwelowanie istniejących różnic rozwojowych i światopoglądowych obszaru Powiatu Lwóweckiego, tj. obszaru w centrum Euroregionu Nysa na tle pogranicza polsko-czeskiego i województwa dolnośląskiego.

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie wśród turystów i mieszkańców obu stron granicy wiedzy o obszarze pogranicza, Euroregionu Nysa, powiatu lwóweckiego, wskazując na ich atrakcje krajobrazowe przyrodnicze, jak również zabytki historyczne oraz stronę obyczajową

2. Zachęcanie turystów i mieszkańców do udziału w wydarzeniach kulturalnych – wernisaże, organizowanych po obu stronach granicy, poznawanie się nawzajem, szukaniem swojej tożsamości poprzez odnajdywanie cech wspólnych i różnych.

3. Integracja mieszkańców Polski i Czech.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

1. Wizyta studyjna w Żaclerzu – omówienie szczegółów przyszłych plenerów, obranie kierunków formalnych dla fotografii, ustalenie obszarów tematycznych, ustalenie najważniejszych elementów, które będą spajać przyszłe wystawy.

2. Plener w Żaclerzu – 2,5 dniowy plener fotograficzny w regionie Żaclerza dla 10 fotografów.

3. Plener w Powiecie Lwóweckim – 2,5 dniowy plener fotograficzny na obszarze Powiatu Lwóweckiego dla 10 fotografów.

5. Wystawy i wernisaże na terenie Polski i Czech. W sumie planowanych jest 5 wernisaży i 5 miesięcznych wystaw pod hasłem „Fotografia zatrzymuje chwilę w czasie, zmieniając w ten sposób życie” (Dorothea Lange) dla minimum 200 odbiorców. Do wystaw zostaną wydrukowane foldery w nakładzie 500 sztuk.

6. Wydanie albumu fotograficznego podsumowującego plenery w nakładzie 1000 sztuk.

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Całkowita wartość projektu: 17 986,08 €, w tym:

– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 15 288,17 €

– dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 2697,91 €

Partnerem projektu jest Miasto Žacléř.