Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 17 kwietnia 2024 roku w Lwówku Śląskim.

W posiedzeniu wzięli udział:

 1. Barbara Rosochacka-Horanin – Przewodniczący,
 2. Olga Sasin – Członek,
 3. Agnieszka Majer – Członek,

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i podał podstawę prawną działania Komisji Konkursowej, tj.: Uchwała Nr 373/58/2024 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie
na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 roku z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Lwóweckiemu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego ”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024.

I ETAP OCENY OFERT:

Komisja:

 1. stwierdziła prawidłowość ogłoszenia,
 2. sporządziła listę złożonych ofert,
 3. ustaliła termin wpływu ofert,
 4. otworzyła koperty, sprawdziła oferty pod kątem zgodności z wymogami formalnymi i odczytała kwoty oczekiwane przez oferentów.

Złożone oferty w podziale na zadania:

LISTA ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Wspieranie osób niepełnosprawnych
l.p. nazwa organizacji data wpływu w terminie kwota oferty kwota wnioskowana
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „MOCNI” 04.04.2024 r. 334.800,00 zł. 324.000,00 zł.
Razem: 334.800,00 zł. 324.000,00 zł.

 

Komisja przeanalizowała złożoną ofertę pod kątem formalnym i stwierdziła, że złożona oferta nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, złożona oferta nie zawiera załączników takich jak:

 1. a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. b) wykazu osób/kadry wraz z opisem kwalifikacji, które będą świadczyły usługę opieki wytchnieniowej,
 3. c) dokumentacji zdjęciowej obiektu oraz pomieszczeń, gdzie będzie świadczona usługa opieki wytchnieniowej.

Zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, złożona oferta nie zawiera  wymaganych załączników, jest niekompletna i zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.