Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim poszukuje kandydatów na stanowisko:
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku pozostawania w stosunku pracy);
4) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona ( dotyczy osób posiadających dzieci);
5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) oświadczenie kandydata o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
7) oświadczenie kandydata o rękojmi należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
8 ) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
11) pisemną koncepcję pracy własnej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, uwzględniającą metodologię pracy z dzieckiem i rodziną zmierzającą do opracowania planu
pomocy dziecku;
12) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim ( pokój Nr 1) lub za pośrednictwem poczty na adres:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59- 600 Lwówek Śląski w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- rekrutacja”