Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2020 roku


I. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

 1. Promocja i ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków 4 000 zł):
 1. wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,
 2. działania o charakterze edukacyjnym w obszarze zdrowia, w tym organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 1. Wspieranie osób niepełnosprawnych (przewidywana wysokość środków 5 000 zł):
 1. działania pomocowe osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy stanu zdrowia lub ich funkcjonowania, niewspierane z innych programów krajowych,
 2. działania ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy dostępności i integracji ze społeczeństwem.
 1. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (przewidywana wysokość środków 11 500 zł):
 1. projekty edukacyjne – upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 2. organizacja wydarzeń służących rozwojowi kultury, kultywowaniu tradycji i integracji społeczności Powiatu Lwóweckiego,
 3. wspieranie lokalnego ruchu artystycznego.
 1. Kultura fizyczna i turystyka (przewidywana wysokość środków 52 500 zł):
 1. cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,
 2. uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich
  i ogólnopolskich.
 3. organizacja imprez turystycznych o wymiarze powiatowym, popularyzujących zdrowy styl życia.
 1. Ochrona środowiska i przyrody (przewidywana wysokość środków 4 000 zł):
 1. działania służące ochronie miejsc przyrodniczych,
 2. organizacja imprez popularyzujących działania na rzecz ochrony środowiska,
 3. organizacja konkursów z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

II. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zgłoszone do konkursu zadanie musi być realizowane w 2022 roku, maksymalnie do 31 grudnia. W roku 2022 podmiot może realizować zadanie publiczne przed dniem podpisania umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe), w mediach, w ustnych informacjach, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentem wybranym w konkursie.

III. Termin i warunki składania ofert

 1. Ofertę dotyczącą realizacji zadania należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, a w pozostałe dni w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferta musi być zgodna z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).
 3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w zakładce Aktualności pod ogłoszeniem o konkursie.

Szczegółowe informacje w załączniku pn. “Informacja o konkursie dla organizacji pozarządowych”