Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie Załącznika do Uchwały  Nr XLVII/58/21 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”).

Komisję Konkursową powołuje się w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@powiatlwowecki.pl do dnia 11 lutego 2022 roku.