Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2021 roku

 


I. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

1. Promocja i ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków 4 000 zł):

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,

b) działania o charakterze edukacyjnym w obszarze zdrowia, w tym organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych (przewidywana wysokość środków 5 000 zł):

a) działania pomocowe osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy stanu zdrowia lub ich funkcjonowania, niewspierane z innych programów krajowych,

b) działania ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy dostępności i integracji ze społeczeństwem.

3. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (przewidywana wysokość środków 10 500 zł):

a) projekty edukacyjne- upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

b) organizacja wydarzeń służących rozwojowi kultury, kultywowaniu tradycji i integracji społeczności Powiatu Lwóweckiego,

c) wspieranie lokalnego ruchu artystycznego.

4. Kultura fizyczna i turystyka (przewidywana wysokość środków 52 500 zł):

a) cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,

b) uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.

c) organizacja imprez turystycznych o wymiarze powiatowym, popularyzujących zdrowy styl życia.

5. Ochrona środowiska i przyrody (przewidywana wysokość środków 3 000 zł):

a) działania służące ochronie miejsc przyrodniczych,

b) organizacja imprez popularyzujących działania na rzecz ochrony środowiska,

c) organizacja konkursów z zakresu ochrony środowiska i przyrody.
 
II. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zgłoszone do konkursu zadanie musi być realizowane w 2021 roku, maksymalnie do 31 grudnia. W roku 2021 podmiot może realizować zadanie publiczne przed dniem podpisania umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe), w mediach, w ustnych informacjach, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

III. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, a w pozostałe dni w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 11 marca 2021 roku.

2. Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w zakładce Aktualności pod ogłoszeniem o konkursie.

Szczegółowe informacje w załączniku pn. “Informacja o konkursie dla organizacji pozarządowych”