Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  XXXV SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGOktóra odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku. Początek sesji godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXII, XXXIII oraz XXXIV sesji Rady Powiatu Lwóweckiego

4. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim:

a)prezentacja materiałów,
b)dyskusja.

5. Przerwa.

6. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7. Informacja o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

8. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

9.  Sprawy różne i organizacyjne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska