Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Lwóweckiemu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

Wspieranie osób niepełnosprawnych (przewidywana wysokość środków 460 800,00 zł) poprzez:

  1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, która będzie realizowana w miejscu wskazanym przez uczestnika w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”,
  2. zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż osoby te są w dużej mierze zdane na własne zasoby ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie swoich umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Usługa opieki wytchnieniowej powinna być prowadzona z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Beneficjenci zadania:

mieszkańcy Powiatu Lwóweckiego, którzy są członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla co najmniej 48 osób niepełnosprawnych – w tym 40 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,

Termin i warunki realizacji zadania

  1. Ofertę dotyczącą realizacji zadania należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, a w pozostałe dni w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 31 marca 2022 roku do godz. 16.00. Decyduje data wpływu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferta musi być zgodna z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).
  3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w zakładce Aktualności pod ogłoszeniem o konkursie.
  4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym oraz w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie, itp.).
  5. Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
  6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
  7. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
  8. Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone (na każdej stronie) przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta ,,za zgodność z oryginałem”.