1 marca 2022 ruszył nabór do programu pilotażowego “Aktywny samorząd”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Działania mają polegać na:

 1. przygotowaniu beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
 2. przygotowaniu beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
 3. umożliwianiu beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
 4. poprawie szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
 5. wzroście kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

PROGRAM OBEJMUJE W 2022 ROKU NASTĘPUJĄCE OBSZARY WSPARCIA:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 1. obszar A – likwidacja bariery transportowej

zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 1. obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 1. obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 1. obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu lub pod inna tego typu opieką

Moduł II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy składania wniosków:

Moduł I – od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Moduł II – od 1 marca 2022 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 • dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim www.pcpr.powiatlwowecki.pl, jak również w siedzibie Centrum przy
ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530, tel. (75) 782-56-17 wew. 12. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl, a także pod adresem: www.pcpr.powiatlwowecki.pl.

Ponadto informujemy, że PFRON umożliwił wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wsparcia.

Wnioski on-line należy składać za pośrednictwem darmowego systemu SOW, który znajduje się pod adresem: sow.pfron.org.pl.

złóż wniosek online - system obsługi wsparcia sow.pfron.org.pl
logo PCPR