Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie Załącznika do Uchwały  Nr XXX/41/20 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 października 2021 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”).

Komisję Konkursową powołuje się w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, polegający na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@powiatlwowecki.pl do dnia 18 marca 2022 roku.

 

Godło i flaga Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

DOFINANSOWANIE

470 016,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

470 016,00 zł