Zawiadamia się o zwołaniu LXXIII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 27 PAŹDZIERNIKA 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

                        

Proponowany porządek obrad:

 1.Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Powiatu Lwóweckiego

4.Funkcjonowanie oświaty w Powiecie Lwóweckim.

4.1. Prezentacja materiałów.
4.2. Dyskusja.
5. Przerwa w obradach.
6. Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2024.
7. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Lwóweckiego.
8. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”.
9. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
10. Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok.
11. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
12. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
13. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

14.Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                        /-/Małgorzata Szczepańska