Zawiadamia się o zwołaniu LXI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 9:30


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie nad projektem protokołu z LIX sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4. Funkcjonowanie oświaty w Powiecie Lwóweckim.

4.1. Prezentacja materiałów.

4.2. Dyskusja.

5. Przerwa w obradach.

6. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

6.1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.

6.2. Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały nr II/09/18  Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia                 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

6.3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego.

6.4. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok.

6.5. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

7. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.

8. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

9. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska