Zawiadamia się o zwołaniu LVI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 9:30


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Głosowanie nad projektem protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
4. Głosowanie nad projektem protokołu z LV sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Lwóweckiego w 2021r.
5.1. Prezentacja materiałów.
5.2. Debata nad raportem powiatu.
5.3.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego.
6. Przerwa w obradach.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2021 rok.
7.1.Prezentacja materiałów.
7.2.Dyskusja.
7.3.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Lwóweckiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2021 rok.
7.4.Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego.
8. Przerwa w obradach.
9. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
9.1. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok.
9.2. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
10. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
11. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
12. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska