Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej L SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 roku.

Początek sesji godz. 9:00


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubańskiego i Powiatu Karkonoskiego prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

7) Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa Powiatu Lwóweckiego w Stowarzyszeniu Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok.

10) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

11) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

12) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska