„Na zdrowie! – polsko-czeskie działania na rzecz ekologii i zdrowia”

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.06.2020

Projekt zakłada realizację działań integracyjnych poprzez udział polskich i czeskich mieszkańców obszaru pogranicza we wspólnych akcjach integracyjno-rekreacyjnych w nawiązaniu do ekologii i zdrowia. Akcje te obejmują elementy sportowe (rajdy rowerowe) oraz ekologiczne – festiwal “Dary Lasu” promujący ochronę środowiska i ekologiczne produkty. Dodatkowo włączono działania promujące wszystkie zaplanowane akcje.

Celem ogólnym projektu jest niwelowanie istniejących różnic rozwojowych obszaru Powiatu Lwóweckiego, tj. obszaru w centrum Euroregionu Nysa na tle pogranicza polsko-czeskiego i województwa dolnośląskiego.

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie wiedzy wśród turystów i mieszkańców obu stron granicy o obszarze pograniczna, Euroregionie Nysa, powiecie lwóweckim, wskazując na ich atrakcje krajobrazowe przyrodnicze, takie jak Park Krajobrazowy Doliny Bobru, bogactwo fauny i flory Pogórza Izerskiego, fantazyjne formy skalne i punkty widokowe.

2. Zachęcanie turystów i mieszkańców do udziału w akcjach promujących aktywne i zdrowe sposoby spędzania wolnego czasu, organizowanych dla wspólnych grup polsko-czeskich, poznanie walorów przyrodniczych obszaru ogranicza i wspieranie ludności je zamieszkującej w działania proekologiczne.

3. Integracja mieszkańców Polski i Czech.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

1. Festiwal „Dary Lasu” (Powiat Lwówecki) – prezentacja regionalnych i ekologicznych wyrobów spożywczych, konkurs przyrodniczny, wspólne gotowanie bigosu – potrawy leśnej, działania edukacyjne (30 uczestników z Czech, 400 uczniów z Polski, ok. 400 zwiedzających – turyści, mieszkańcy pogranicza)

2. Udział w działaniach Partnera – Rajd rowerowy po terenie Czech – wzięcie udziału w imprezie organizowanej przez partnera czeskiego (40 uczestników z Polski i 250 z Czech).

3. Rajd rowerowy pod hasłem „Szlakiem zdrowia i przyrody” – organizacja rajdu rowerowego dla 300 uczestników z Polski i Czech, na terenie Powiatu Lwóweckiego.

4. Działania wspierające i promocja – przeprowadzenie działań promujących wszystkie akcje zaplanowane w projekcie, a także promocja Powiatu Lwóweckiego, Euroregionu Nysa i wybranych atrakcji przyrodniczno – turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Całkowita wartość projektu: 16 421,91€, w tym:

– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 958,61 €,

– dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 2 463,30 €.

Partnerem projektu jest Miasto Žacléř.