“Promocja aktywnej turystyki w powiecie lwóweckim i miescie Zalcer”
projekt realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2019-03-01

Zakończenie realizacji projektu: 2019-10-31

Projekt zakłada realizację działań integracyjnych poprzez udział polskich i czeskich mieszkańców obszaru pogranicza we wspólnych akcjach integracyjno-rekreacyjnych w nawiązaniu do historii i 100 rocznicy niepodległości Polski. Akcje te obejmują elementy sportowe (rajdy rowerowe i spływ wodny) oraz ludowe – Dni Rzemiosł Ludowych w Zaclerzu. Partnerem projektu jest Miasto Zaclerz z Czech.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest niwelowanie istniejących różnic rozwojowych obszaru Powiatu Lwóweckiego, tj. obszaru w centrum Euroregionu Nysa na tle pogranicza polsko-czeskiego i województwa dolnośląskiego.

Cele szczegółowe to:

– Propagowanie wiedzy o obszarze pogranicza, Euroregionie Nysa, powiecie lwóweckim, ich historii i atrakcji krajobrazowych, takich jak rzeka Bóbr, wśród turystów i mieszkańców obu stron granicy.

– Zachęcanie turystów i mieszkańców do udziału w akcjach promujących aktywne sposoby spędzania wolnego czasu, organizowanych dla wspólnych grup polsko-czeskich, poznanie historii obszaru pogranicza i kultury ludności je zamieszkującej.

– Integracja mieszkańców Polski i Czech.

Planowane efekty:

Zaplanowane w projekcie działania zostały sformułowane w taki sposób, by prowadzić do zwiększenia liczby turystów i gości odwiedzających obszar Euroregionu Nysa, zwiększyć rozpoznawalność naszego regionu i wiedzę o nim wśród turystów głównie z Polski i Czech oraz by zwiększyć utożsamianie się mieszkańców z całym obszarem Euroregionu Nysa.

Prowadzenie poszczególnych akcji promujących wybrane części należące do Euroregionu Nysa i całego obszaru przygranicznego stworzą w oczach odbiorców spójną całość atrakcyjnego turystycznie regionu. Równocześnie przeprowadzone działania integracyjno-promocyjno-edukacyjne przyczynią się do tworzenia pozytywnego klimatu dla turystyki i tym samym rozwoju, oraz pogłębią współpracę mieszkańców Polski i Czech

Wartość projektu:

22.930,97 €

Wartość dofinansowania projektu:

19.491,32 € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.146,54 € ze środków budżetu państwa

Projekt współfinansowany jest w ramach umowy z Euroregionem Nysa