Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2024”

Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 6 września 2023 roku do dnia 5 października 2023 roku do godziny 15.00.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza zamieszczonego poniżej oraz otwartego spotkania.

Formularz:

Wypełniony formularz należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przesłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl  do dnia 5 października 2023 roku do godziny 15.00.

Spotkanie:

Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim  ul Szpitalna 4 w dniu 25 września 2023 roku o godzinie 14.00 (II piętro, duża sala).