Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie Załącznika do Załącznika do Uchwały Nr LXIII/66/22 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. Komisję Konkursową powołuje się w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku  z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Lwóweckiemu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
sekretariat@powiatlwowecki.pl do dnia 4 kwietnia 2023 roku.

 

                                                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                                                          Zarządu Powiatu Lwóweckiego

                                                                                                                                                             Daniel Koko

 

 

Godło i flaga Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

DOFINANSOWANIE 372 096,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 372 096,00 zł