Uchwała Nr 368/41/2024

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

z dnia 13 marca 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) oraz działu VIII ust. 1 pkt 5 „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXIII/49/2023 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 października 2023 roku Zarząd Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków finansowych, przedłożoną przez Komisję Konkursową, powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Lwóweckiego Nr 362/18/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych, przyznaje dotacje podmiotom zgodnie z podziałem określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

  1. Ogłasza wyniki konkursu na stronie internetowej Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

 

Daniel Koko

 

 

Podział środków finansowych na zadania publiczne Powiatu Lwóweckiego w 2024 roku

realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Promocja i ochrona zdrowia

l.p. nazwa organizacji nazwa zadania przyznana kwota
1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” Idę po zdrowie – cztery pory roku z Powiatem Lwóweckim 3 000 zł
Stowarzyszenie HOMO VIATOR Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkoły ponadpodstawowej 1 000 zł
Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów

„Serdeczna Dłoń”

Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń” – Zdrowe żywienie – upiec własny chleb 1 000 zł

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych

l.p. nazwa organizacji nazwa zadania przyznana kwota
1. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Gryfowie Śląskim Pomoc osobom niewidomym 2 000 zł
2. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” Od niepełnosprawności do godności 2 000 zł
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” Turystyka jako forma rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych 3 500 zł
4. Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” Serdeczna Dłoń z sercem na dłoni 1 000 zł

 

 

 

Kultura 

l.p. nazwa organizacji nazwa zadania przyznana kwota
1. Stowarzyszenie Lwóweckie Towarzystwo Regionalne Od Bobru po Kwisę, edukacja o ochronie zabytków w Powiecie – tablice informacyjne 2 630 zł
2. Koło Gospodyń Wiejskich Grudza Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian 6 000 zł
3. Stowarzyszenie SK Zabytkowo i Klockowo 1 350 zł

 

Kultura fizyczna i turystyka 

l.p. nazwa organizacji nazwa zadania przyznana kwota
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  w Lwówku Śląskim Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS 22 000 zł
2. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” Wzmocnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów  Powiatu Lwóweckiego 2 000 zł
3. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” XI Finał Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej na „Orliku” Lwówek Śląski 2024r. 3 000 zł
4. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „OLDBOY” kobiet i mężczyzn – Lwówek Śląski 2024 r. 1 500 zł
5. Stowarzyszenie HOMO VIATOR I Powiatowy maraton ZUMBY! 2 000 zł
6. Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „CROSS GRYFITÓW” Promowanie aktywności fizycznej w różnej postaci bez względu na wiek i sprawność fizyczną oraz promocja walorów turystycznych regionu 1 500 zł
7. Fundacja Piłki Ręcznej Mirsk Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu Lwóweckiego w dyscyplinie piłka ręczna 14 000 zł
8. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego w piłce nożnej halowej osób dorosłych 2 500 zł
9. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego w turnieju piłki nożnej żaków oraz orlików 1 000 zł
10. Koło Gospodyń Wiejskich Nasza Bielanka „Postw na rower II” – szlak rowerowy przy przystani Bielanka 1 000 zł
11. Stowarzyszenie „ZSET – Nasza Szkoła” Otwarty Powiatowy Piknik Sportowo-Rekreacyjny 2 000 zł
12. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim Organizacja imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim w 2024 roku 23 000 zł
13. Gryfowski Klub Sportowy GRYF „Dzień dziecka z Gryfem” – Turnieje w piłce nożnej o Puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego 3 000 zł
14. Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń” wycieczka turystyczno-rekreacyjna do ogrodu zielarskiego w programie „warsztaty kosmetyczne” 1 500 zł
15. Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” „Jeszcze nas tam nie było” Skalne miasto Czechy 2 000 zł
16. Stowarzyszenie Białogórzanie Powiatowe Zawody Kół Gospodyń Wiejskich w Palanta 5 000 zł
17. Stowarzyszenie Klasztor Lubomierza Aktywność na co dzień! 2 000 zł
18. Fundacja Po Prostu X Izerska Para Powozów 2024 2 800 zł

 

Ochrona środowiska i przyrody

l.p. nazwa organizacji nazwa zadania przyznana kwota
1. Stowarzyszenie Homo Viator Warsztaty ekologiczne – HOTSPOT Bioróżnorodności 1 500 zł
2. Koło Gospodyń Wiejskich Grudza Wiosenne warsztaty rękodzielnicze na Pogórzu Izerskim 1 300 zł
3. Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” Chluba naszego regionu pomnik przyrody Cis w Bystrzycy 1 000 zł
4. Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza Kocham przyrodę, ratuje Pszczoły 2 900 zł

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

 

 

Daniel Koko