Logotypy Funduszy Unijnych

Powiat Lwówecki w partnerstwie z Wojewodą Dolnośląskim i przy wsparciu organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zrealizował projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19”, dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym programu było wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią a także zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.

Łączna kwota dofinansowania dla Powiatu Lwóweckiego wynosiła 204 047,98zł.

Za powyższą kwotę zostały zakupione komputery – laptopy wraz oprogramowaniem, sprzęt multimedialny, oprogramowanie komputerowe dla osób z niepełnosprawnością, a także środki ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynu dezynfekcyjnego.

Wszystkie podmioty pieczy zastępczej miały możliwość skorzystania z projektu.

Wsparcie dzieci w rodzinach zastępczych   Wsparcie dzieci w rodzinach zastępczych

Wsparcie dzieci w rodzinach zastępczych   Wsparcie dzieci w rodzinach zastępczych   Wsparcie dzieci w rodzinach zastępczych