Powiat Lwówecki i Miasto Žacléř zapraszają serdecznie do oglądania prac fotograficznych wywieszonych w witrynach restauracji „Pod Czarnym Krukiem” w Lwówku Śląskim. Mimo skomplikowanej sytuacji w sferze dostępności kultury, organizatorzy projektu postanowili wyjść jej naprzeciw – i zorganizować wystawę w „galerii ulicznej” w znanej restauracji „Pod Czarnym Krukiem” w Lwówku Śląskim.

Mimo skomplikowanej sytuacji dla działań kulturalnych, postanowiliśmy wyjść jej naprzeciw – i zorganizować wystawę w galerii ulicznej Pod Czarnym Krukiem w Lwówku Śląskim.
Wielkie witryny okienne restauracji „Pod Czarnym Krukiem” przykuły naszą uwagę i udało nam się, dzięki uprzejmości właściciela lokalu, umieścić w nich zdjęcia, które powstały w projekcie „Pstryk! Czesko-polska fotografia pogranicza”. Część z nich można oglądać z zewnątrz, ale jeśli wejdziecie do środka, żeby coś dla siebie zamówić na wynos, w międzyczasie możecie zobaczyć resztę fotografii.
Mimo, że już od dziś można oglądać prace fotograficzne, to jednak 4 grudnia postanowiliśmy oficjalnie otworzyć naszą uliczną galerię
O godz. 18:00 kilkoro uczestników naszego projektu spotka się pod witrynami restauracji, żeby nagrać dla Was film z otwarcia i pokazać wystawę online.
Od 4 grudnia będzie też można dostać darmowy album wydany z okazji tego projektu, gdzie umieszczonych jest więcej zdjęć fotografów zaproszonych do tego działania.
Dodatkowo – niespodzianka! Na pierwszych 50 osób, które między 4 grudnia a świętami oglądną naszą wystawę, czekać będzie kubek gorącej herbaty albo kawy – na wynos oczywiście. Warunkiem otrzymania albumu lub gorącego napoju jest podpisanie się na liście zwiedzających galerię, która znajduje się w środku restauracji.

W ramach projektu „Pstryk! Czesko-polska fotografia pogranicza” planowane są jeszcze 4 wystawy w pozostałych miastach Powiatu Lwóweckiego oraz w czeskim Žacléřu. Jeśli nic się nie na stanie na przeszkodzie to wystawy odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • 08.01.2021 – 1.02.2021 – Lubomierz (Muzeum Kargula i Pawlaka)
  • 05.02.2021 – 1.03.2021 – Gryfów Śląski (Miejska Biblioteka Publiczna)
  • 05.03.2021 – 31.03.2021 – Wleń (Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki)
  • 02.04.2021 – 30.04.2021 – Žacléř (Muzeum Miejskie)

 

       Wystawa fotograficzna

Wystawa fotograficzna    Wystawa fotograficzna

 

Projekt „Pstryk! Czesko-polska fotografia pogranicza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 

Logotypy programu Interreg V-A Polska-Czechy

 

REGULAMIN WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ
Wystawa fotograficzna – „Widoki z pogranicza”
Termin: 4.12.2020 – 28.12.2020
Miejsce: Restauracja „Pod Czarnym Krukiem” w Lwówku Śląskim
Organizator: Powiat Lwówecki

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 ze zm.)
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wystawy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Wystawa. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wystawy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wystawy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wystawie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Wystawa, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
4. Celem Wystawy jest:
a. promocja powiatu lwóweckiego oraz czeskiego Żaclerza
b. prezentacja lokalnego dorobku kulturowego,
c. integracja lokalnych społeczności pogranicza polsko-czeskiego

5. Organizator informuje, że Wystawa ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYSTAWY:

1. Wystawa ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców powiatu Lwóweckiego, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Wystawie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy Wystawy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Wystawy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Wystawie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników miejsca Wystawy i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4. Uczestnik Wystawy przyjmuje do wiadomości, że przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. Uczestnik Wystawy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Wystawa w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
6. Organizator utrwala przebieg Wystawy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Projektu, w ramach którego organizowana jest Wystawa. Wizerunek osób przebywających na terenie Wystawy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
7. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Wystawa. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Wystawy może wezwać uczestnika wydarzenia do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Wystawie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Wystawy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. Organizator może odmówić wstępu na Wystawę osobie, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
9. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a. na stronie internetowej Organizatora,
b. na Terenie Wystawy
10. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
12. Udział w Wystawie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
13. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu otwarcia Wystawy i obowiązuje do jej zakończenia, tj. 4.12.2020 – 28.12.2020.

ORGANIZATORZY

Powiat Lwówecki

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE z dnia 04.05.2016r. L 119/1, z późn. zm.) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Lwówecki (dalej: Administrator).
Kontakt z Administratorem: Starostwo Powiatowe, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub elektronicznie e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem: Magdalena Strzelecka, Starostwo Powiatowe ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych” lub elektronicznie e-mail: rodo@powiatlwowecki.pl
3. Udział w imprezie publicznej pod nazwą „Widoki z pogranicza – wystawa fotografii” jest równoznaczny z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Administratora Państwa wizerunku w celu promocji Wystawy na podstawie art. 6 ust 1. lit. a RODO, tj. udzielonej zgody. Więcej informacji o mogą uzyskać Państwo zapoznając się regulaminem imprezy dostępnym w namiocie organizatora oraz na stronie www. Powiatu Lwóweckiego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa pkt 3, mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie, który wynika z przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Lwówecki.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu określonym w pkt. 3, a po tym czasie przechowywane zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, a ich niepodanie uniemożliwia jego realizację.
8. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgodna na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej,
odbiorcach i okresie przechowywania udziela pracownik merytoryczny lub Inspektor Ochrony Danych Osobowych.