Logotypy RP, UE oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Wsparcie Dolnośląskich DPS” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ich ochrony zdrowia i życia poprzez ograniczenie negatywnych skutków Covid-19. Grantobiorcami są podmioty prowadzące zarejestrowane DPS , zlokalizowane na terenie Woj. Dolnośląskiego. W ramach projektu w okresie od czerwca do sierpnia 2020 r. zostały przekazane dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS mających kontakt z pensjonariuszami, którzy pracują z osobami chorymi na Covid-19. Dodatki do wynagrodzeń nie będą finansowane dla pielęgniarek i lekarzy.

Grantobiorcami, za pośrednictwem Powiatu Lwóweckiego, zostały dwa domy pomocy społecznej – w Mirsku i w Nielestnie. W ramach projektu zostały przekazane dodatki do wynagrodzeń za okres od czerwca do sierpnia 2020 r dla pracowników DPS mających kontakt z pensjonariuszami, którzy pracowali w tym czasie z osobami chorymi na Covid-19. Projekt został ukończony w 2020 r.

Podział środków na poszczególne DPS-y:

  • DPS Mirsk – 157 574,97 zł
  • DPS Nielestno – 129 061,88 zł
  • Dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 286 636,85 zł

 

Więcej informacji:

Wsparcie Dolnośląskich DPS na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej