Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2020 roku

LOgo PFRON

W związku z przyjęciem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku, informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach:

1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Druki wniosków, oraz procedury realizacji Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Terminy składania wniosków i wystąpień do Oddziałów PFRON w ramach Programu w 2021 roku:
1) wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2020 roku do 1 marca 2021 roku.
2) wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

W przypadku, gdy realizatorem programu jest samorząd powiatowy, stosowne wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w terminie do dnia
15 stycznia 2021 r.

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie może być udzielone jedynie w przypadku zgodności zgłoszonych do programu projektów z założeniami określonymi w samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przyjętym uchwałą nr XVII/10/16 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami. Ostatnia aktualizacja przyjęta została uchwałą nr XXIV/04/20 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 lutego 2020 roku.

Zgłoszenia nowych, nie ujętych w w/w Programie, a planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem proszę przekazać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, w terminie do dnia 11 stycznia 2021 roku, także w formie elektronicznej na adres: pcpr@powiatlwowecki.pl.