Uwaga na środki ochrony roślin zawierające fosforek glinu

UWAGA
na środki ochrony roślin zawierające
fosforek glinu które mogą być stosowane wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

ŚRODEK NIEBEZPIECZNY!!!

  • jego działanie polega na uwalnianiu w obecnościwilgoci atmosferycznej fosforowodoru – trującego gazu, który jest bezbarwny, niewyczuwalny zapomocą węchu,
  • w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy,grozi zapłonem, a nawet wybuchem,
  • działa toksycznie w kontakcie ze skórą,
  • powoduje poważne uszkodzenie oczu,
  • jego wdychanie grozi śmiercią.

Należy zużyć jednorazowo całą zawartość opakowania i nie wolno otwierać ponownie pojemnika, w którym pozostawiono niezużyte tabletki.

Stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. niezgodnie z etykietą, bez posiadania stosowanego szkolenia skutkuje nałożeniem kary grzywny.