Zawiadamia się o zwołaniu II SESJI VII KADENCJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 22 MAJA 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

                        

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5. Wybór komisji stałych Rady Powiatu Lwóweckiego.

6. Przerwa w obradach.

7. Podjęcie uchwał

8. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.

9. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

10. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu

 

                                                                                          /-/ Olgierd Poniźnik