Lwówek Śląski, dnia 18 maja 2023 roku

IS.524.27.2023.2

 

 

                                                                 Pani

                                                                                                         Małgorzata Szczepańska 

                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                               Rady Powiatu Lwóweckiego

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) oraz pkt XIII „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” przyjętego Uchwałą Nr XLVI/58/21 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 października 2021 roku przedkładam sprawozdanie z realizacji ww. Programu.

Sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu Lwóweckiego w dniu 17 maja 2023 roku.

Sprawę prowadzi: Marcin Gąsiorowski

Tel.: 75 782 28 70

 

Sprawozdanie z realizacji

Rocznego Programu współpracy Powiatu Lwóweckiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie za rok 2022

 

 

PODSTAWY FORMALNE SPRAWOZDANIA:

Konieczność opracowania sprawozdania z realizacji ww. programu wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.)

W 2022 roku Powiat Lwówecki realizował współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XXIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 roku oraz Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (zwanego dalej Programem) przyjętego Uchwałą Nr XLVI/58/21 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 października 2021 roku.

ZAKRES MERYTORYCZNY SPRAWOZDANIA:

Program w 2022 roku był realizowany na dwóch płaszczyznach tematycznych:

 1. Konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

METODOLOGIA OCENY PROGRAMU:

Sposób oceny realizacji programu określony został w punkcie X Programu, w którym wymieniono następujące wskaźniki służące ocenie jego realizacji:

 1. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
 2. liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym liczba organizacji,
 3. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Powiat z przyczyn zależnych od organizacji,
 4. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach oraz rozliczonych,
 5. liczba zadań zrealizowanych w ramach programu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CZĘŚCI RZECZOWO-FINANSOWEJ PROGRAMU:

Na podstawie wskazanego sposobu oceny realizacji Programu dokonano analizy jego funkcjonowania w 2022 roku w odniesieniu do ww. płaszczyzn tematycznych.

 1. Konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Realizując zapisy Wieloletniego Programu przyjętego uchwałą Rady Powiatu Lwóweckiego w 2015 roku oraz Rocznego Programu na 2022 rok, na podstawie Uchwały Nr 223/06/2022 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 stycznia 2022 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

 1. promocja i ochrona zdrowia,
 2. wspieranie osób niepełnosprawnych,
 3. kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
 4. kultura fizyczna i turystyka,
 5. ochrona środowiska i przyrody.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 226/15/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku powołał komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 230/21/2022 z dnia 8 marca 2022 roku ogłosił rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wartości wskaźników dla płaszczyzny „Konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”:

 

 • W ramach otwartych konkursów złożono 23 oferty przez 17 organizacji.
 • Zawarto 23 umowy na realizację zadań publicznych przez  17 organizacji.
 • Zostały zrealizowane 22 zadania. Jedna umowa nie została zrealizowana (GKS Gryf Gryfów Śląski – Mikołajki 2022).
 • Wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach oraz rozliczonych:
obszar zadań zaplanowana kwota dotacji wnioskowane dofinansowanie przyznana kwota dotacji udzielona kwota dotacji na podstawie umów kwota zrealizowana na podstawie rozliczeń
I.           promocja i ochrona zdrowia 4 000 8 400 4 000 4 000 3 927,07
II.         wspieranie osób niepełnosprawnych 5 000 12 250 5 000 5 000 5 000,00
III.        kultura 11 500 22 590 11 500 11 500 11 500,00
IV.       kultura fizyczna i turystyka 52 500 119 519,90 52 500 52 500 50 787,92
V.         ochrona środowiska i przyrody 4 000 11 590 4 000 4 000 4 000,00
razem 77 000 174 349,90 77 000 77 000 75 214,99
 • W ramach programu zrealizowano 22 zadania.

II. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

Dnia 27 października 2021 r. Uchwałą Nr 203/113/2021 Zarządu Powiatu Lwóweckiego ogłoszony został otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania w 2022 r. pn. “Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu lwóweckiego w 2022 r.”. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 207/117/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

Wartości wskaźników dla płaszczyzny „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa”:

 • W ramach otwartego konkursu złożono 5 ofert przez 5 organizacji.
 • Zawarto 1 umowę na realizację zadania publicznego przez 1 organizację.
 • Zrealizowano zawartą umowę, która nie została rozwiązana przez Powiat z przyczyn zależnych od organizacji.
 • Wysokość kwoty przyznanej dotacji: 64 020 zł, z tego wykorzystano: 64 020 zł.
 • W ramach programu zrealizowano 1 zadanie.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CZĘŚCI POZAFINANSOWEJ PROGRAMU:

Zgodnie z rozdziałem V Programu współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi miała również charakter pozafinansowy, polegający na:

 1. zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych
  w ustawie, w formach powierzania lub wspierania wykonania zadania,
 2. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
 3. konsultowaniu z organizacjami projektów aktów normatywnych stanowionych przez Radę w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji,
 4. tworzeniu w miarę potrzeb przez organy Powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Powiatu,
 5. promocji działalności organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych zadań na stronie internetowej Powiatu,
 6. pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych
  i międzynarodowych,
 7. wsparciu wykonywania inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

WNIOSKI Z REALIZACJI PROGRAMU W 2022 ROKU:

 1. Realizacja zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pożytku publicznego, dofinansowanych ze środków budżetu powiatu pozwala na poszerzenie oferty drobnych przedsięwzięć służących mieszkańcom. Wartością dodaną tak wydatkowanych środków jest fakt, że realizacja projektów odpowiada na rzeczywiste i bezpośrednie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców poprzez organizacje, w których sami uczestniczą oraz znają uwarunkowania i możliwości ich realizacji. Dzięki temu kierowane wsparcie jest wykorzystywane w sposób efektywny i zbieżny z oczekiwaniami społeczności lokalnej. Należy jednak wskazać, że przyjęty podział środków na poszczególne obszary powinien podlegać analizie i ewentualnym przesunięciom lub zwiększeniom z uwagi na duże zróżnicowanie pomiędzy kwotami przeznaczonymi na poszczególne obszary a oczekiwaniami zgłaszanymi w składanych wnioskach o dofinansowanie. Należy również rozważyć możliwość sukcesywnego zwiększania nakładów finansowych na realizację zadań publicznych powiatu przez organizacje pozarządowe, ponieważ stale wzrasta zapotrzebowanie na środki finansowe, co wynika z rosnącej świadomości mieszkańców o prawach i możliwościach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Świadczenia z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowane na terenie powiatu lwóweckiego odbywają się na podstawie zapisów ustawowych i powiat nie ma wpływu na zlecany zakres pomocy i przeznaczoną na ten cel kwotę.

Analiza ilości przeprowadzonych porad wskazuje, że zainteresowanie mieszkańców w 2022 roku tego typu pomocą zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego, co mogło być spowodowane wzrostem świadomości mieszkańców w zakresie korzystania z przedmiotowej pomocy, a także rosnącymi kosztami życia.

W załączeniu przestawiono szczegółowe zestawienie zadań przeprowadzonych w 2022 roku, wynikających z realizacji Programu.

Załącznik do sprawozdania

z realizacji Programu

Szczegółowy wykaz zadań przeprowadzonych w 2022 roku

wynikających z realizacji

„Rocznego Programu współpracy Powiatu Lwóweckiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

 

 

 1. Konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 1. Promocja i ochrona zdrowia
 1. Stowarzyszenie Homo Viator

Zadanie: „Zdrowy styl życia”

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia świadomości młodzieży na temat zagrożeń wynikających z korzystania z niewłaściwej diety, napojów energetycznych, przyjmowania narkotyków czy picia alkoholu. Młodzież została zachęcona do aktywnego spędzania czasu wolnego. Młodzież wzięła udział w cyklu spotkań warsztatowych na temat zdrowego żywienia i przygotowywania zdrowych przekąsek, a także uczestniczyła w dodatkowych zajęciach rekreacyjnych m.in. nordic walking, bieg, spacer.

 1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL”

Zadanie: „Idę po zdrowie – cztery pory roku z Powiatem Lwóweckim”

Poprzez realizację zadania publicznego osiągnięto zakładane cele tzn.: promocja zdrowego stylu życia, poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej. Propagowanie formy rekreacyjnej jaką jest Nordic walking oraz Morsowanie. Celem zadania dodatkowo była  integracja osób w różnym przedziale wiekowym (integracja międzypokoleniowa) i aktywizacja społeczeństwa.

II. Wspieranie osób niepełnosprawnych

 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Gryfowie Śląskim

Zadanie: „Wsparcie osób niepełnosprawnych”

 

Realizacja zdania pozwoliła zorganizować wyjazd na turnus rehabilitacyjno-leczniczy dla dwóch osób do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Warsowia” w Międzywodziu. Wyjazd ten miał na celu poprawę zdrowia oraz integracje ze społeczeństwem. Zabiegi rehabilitacyjne podczas trwania turnusu wpłynęły na poprawę stanu fizycznego i psychicznego uczestników.

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI”

Zadanie: Turystyka górska jako forma rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych”

 

Realizacja zadania pozwoliła na zorganizowanie 4 wycieczek górskich łączących rehabilitację i integrację społeczną. W czasie trwania zadania 12 osób niepełnosprawnych zostało poddanych rehabilitacji ruchowej, edukacji, integracji oraz rozwojowi kompetencji społecznych. Natomiast 4 opiekunów podniosło swoje kompetencje opiekuńcze poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy oraz wzajemne wsparcie.

 

 1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL”

Zadanie: „Od niepełnosprawności do godności”

Poprzez realizację zadania publicznego zostały wszystkie założone cele tj.: integracja społeczeństwa pełnosprawnych i niepełnosprawnych w różnym przedziale wiekowym, wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, a także poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zadania brali udział w marszu integracyjnym na terenie miasta Lwówek Śląski oraz brali udział w zabawach i grach integracyjnych.

III. Kultura

  1. Stowarzyszenie VIA REGIA PIESZKÓW

Zadanie: „Bezpiecznie na szlaku św. JAKUBA – Via Regia”

Celem zadania była promocja powiatu i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. W wyniku realizacji zadania publicznego zakupiono oświetlenie solarne. Wybór na takie oświetlenie padł ze względu na to, że ten typ oświetlenia jest ekologiczny – bez emisyjny. Miejsce ma też służyć do odpoczynku mieszkańcom Powiatu Lwóweckiego, licznym turystom i pielgrzymom wędrującym szlakiem św. Jakuba-Via Regia, którzy do tej pory nie mieli do dyspozycji takiego miejsca.

 1. Stowarzyszenie Białogórzanie

Zadanie: „Historia w obrazie zapisana – stała wystawa starych pocztówek i zdjęć”

Poprzez realizację zadania została zorganizowana wystawa w Kościele św. Mikołaja w Kotliskach. Na ścianach wyremontowanego Kościoła zamontowano 25 tablic ze starymi zdjęciami Lwówka Śląskiego oraz zabytków z Kotlisk. Dzięki wystawie zwiększyła się świadomość odpowiedzialności lokalnej społeczności za dobro narodowe. W wystawie wzięło udział ok. 300 osób

 1. Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza, Zbylutów

Zadanie: VII Powiatowa Wystawa Rękodzieła i Rzemiosła – wspieranie kultury lokalnej”

Celem zdania było krzewienie kultury lokalnej poprzez organizacje warsztatów. Uczestnicy nieodpłatnie otrzymali materiały zakupione w ramach projektu. Podczas wystawy ukazane zostały wyroby rękodzielnicze powstające na terenie Powiatu Lwóweckiego.  Atmosfera w świetlicy stworzyła doskonałe środowisko do integracji, a także do promocji lokalnych twórców. Założony cel, którym było rozszerzenie świadomości mieszkańców Powiatu o lokalnej kulturze został osiągnięty.

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza

Zadanie: „Wianki świętojańskie w Lubomierzu”

Projekt obejmował organizację warsztatów nauki plecenia wianków oraz organizację imprezy plenerowej. Impreza plenerowa „Wianki Świętojańskie w Lubomierzu” zgromadziła mieszkańców oraz gości. Podczas trwania imprezy odbywały się również zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży, a na koniec puszczono wianki na rzece w Milęcicach.

 1. Stowarzyszanie Kulturalne Izerskie Bogdanki

Zadanie: „Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian”

 

Zakładany cel realizacji zadania publicznego został osiągnięty. Zorganizowano Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Kresowian. W imprezie wzięło udział dziesięć zespołów folklorystycznych, które w swoich repertuarach zaprezentowały pieśni kresowe. Wszystkich uczestników imprezy częstowano specjałami kuchni kresowej. W imprezie wzięło udział ok.500 osób. Poprzez zorganizowanie takiej imprezy mieszkańcy Powiatu Lwóweckiego mieli możliwość spędzenia czasu wolnego aktywny sposób.

IV. Kultura fizyczna i turystyka

 

 1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Rakowice”

Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Powiatu Lwóweckiego”

Zadanie zostało zrealizowane w formie treningów2. z lekkiej atletyki, ćwiczeń ogólnorozwojowych na siłowni i innych obiektach sportowych, organizacji obozu sportowego oraz udziału w zawodach sportowych. Celem zadania był wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, chcącej aktywnie spędzać czas wolny, poprawiając swoją sprawność fizyczną i sprawdzając swoje umiejętności podczas udziałów w zawodach sportowych. Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych na terenie byłego województwa jeleniogórskiego, stadionie lekkoatletycznym w Lwówku Śląskim i Oleśnicy, trasach biegowych w Szklarskiej Porębie, Lubinie i Legnicy, sali sportowej we Wleniu i obiektach sportowych przy ZSET w Rakowicach Wielkich.

 1. Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

Zadanie: „Dzień dziecka z Gryfem” – Turniej  w piłce nożnej o Puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego

 

W ramach zadania zorganizowano turnieje piłkarskie dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Turnieje odbyły się na stadionie w Gryfowie Śląskim. Na płycie głównej stadionu w Gryfowie Śląskim utworzono 2 boiska, wymiarami odpowiadające kategorii wiekowej uczestników. Dzieci miały możliwość rywalizowania z rówieśnikami z innych klubów. Była to również integracja środowisk lokalnych podczas sportowej rywalizacji oraz reklama Powiatu Lwóweckiego przy okazji organizowania takich wydarzeń.

 1. Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

Zadanie:Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego – Mikołajki 2022”

 

Zadanie nie zostało zrealizowane, dotacja w całości została zwrócona na konto Powiatu Lwóweckiego. Niezrealizowane zadanie wynikało z braku środków własnych na realizacje zadania oraz zmiany w strukturach klubu.

 1. Stowarzyszenie Białogórzanie

Zadanie: „Powiatowe Zawody Kół Gospodyń Wiejskich w Palanta”

Rezultatem zadania było zorganizowanie po raz drugi zawodów Kół Gospodyń Wiejskich w Palanta, a tym samym promocja Powiatu Lwóweckiego i działających na jego terenie Kół Gospodyń Wiejskich. Zawody odbyły się w miejscowości Kotliska na boisku przy świetlicy wiejskiej. Do udziału w zawodach zostało zaproszone wszystkie 17 Kół funkcjonujących na terenie Powiatu Lwóweckiego. Po zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się w świetlicy wiejskiej, gdzie podczas biesiady  mogli się podzielić swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami odnośnie zawodów.

 1. OSP Kotliska

Zadanie: „W zdrowym ciele zdrowy duch – Turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży o Puchar Starosty Lwóweckiego”

 

Celem zadani organizowanego przez OSP Kotliska było rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci z terenów wiejskich Powiatu Lwóweckiego. Zorganizowano turniej Piłki Nożnej, w który zaangażowane zostało co najmniej 60 dzieci z terenów wiejskich. Dzieci podczas trwania imprezy uczyły się pracy w zespole, zasad fair play oraz radzenie sobie zarówno z wygraną jak i z porażką. Celem imprezy było również pokazanie dzieciom alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego.

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim

Zadanie Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS”

Celem zadania było organizowanie powiatowych, międzyszkolnych zawodów sportowych, będących kontynuacją rozgrywek gminnych i eliminacją do zawodów strefowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich zgodnie z kalendarzem imprez sportowych. Udało się przeprowadzić 54 imprezy międzyszkolne z udziałem 1600 uczniów szkół Powiatu Lwóweckiego. Dzięki organizacji zawodów szkoły Powiatu Lwóweckiego miały możliwość rywalizowania we współzawodnictwie sportowym szkół Dolnego Śląska. Poprzez to dzieci miały możliwość zwiększania poziomu sprawności fizycznej. Dzieci startowały w zawodach na poziomie Gminy, Powiatu, strefy jeleniogórskiej oraz Dolnego Śląska.

 1. Fundacja „Po Prostu”

Zadanie: „Izerska Parada Powozów 2022”

 

Zadanie obejmowało organizację cyklicznej imprezy plenerowej. W trakcie trwania imprezy można było podziwiać bryczki wraz z powożącymi i końmi oraz jeźdźców wierzchem. Parada przejechała przez lubomierski rynek, a następnie przez okoliczne wioski. Podczas trwania imprezy odbył się konkurs powożenia. Były też atrakcje dla dzieci: przejażdżki na koniach, kucykach oraz bryczkach. Dodatkowo na terenie trwania parady znajdowały się stanowiska z poczęstunkiem i atrakcje dla turystów. Zadanie miało na celu wspieranie i rozpowszechnianie tradycji i popularyzację historii hodowli koni rasy Śląskiej. Inicjatywa miała również na celu ochronę i zapoznanie uczestników parady z dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym, a także historycznym związanym z końmi, ich użytkowaniem i hodowlą.

 1. Stowarzyszenie „ZSE-T Nasza Szkoła”, Rakowice Wielkie

Zadanie: „Otwarty Powiatowy Piknik Sportowo-Rekreacyjny”

Zorganizowano piknik sportowy na terenie ZSET w Rakowicach Wielkich. We współzawodnictwie wzięło udział wraz z organizatorami 79 osób. Przeprowadzono 10 konkurencji, z których wyłoniono najlepszych zawodników. Konkurencje pikniku: piłka nożna chłopców, piłka siatkowa dziewcząt, skok w dal chłopców, skok w dal dziewcząt, strzelanie z wiatrówki, skoki na skakance, rzut lotką do tarczy, wyścig na nartach, podciąganie na drążku, rzuty osobiste do kosza. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Uczestnicy imprezy mieli możliwość rywalizacji sportowej w konkurencjach indywidualnych i zespołowych.

 1. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim

Zadanie: „Realizacja kalendarza imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim na 2022 rok.

Celem zadania było zmaksymalizowanie ilości osób uczestniczących w zorganizowanych formach kultury fizycznej i sportu, organizowanych przez PZ LZS i jego jednostki organizacyjne dla środowiska wiejskiego, szczególnie dzieci i młodzieży, poprzez realizację kalendarza imprez sportowych w 2022 r. oraz przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego LZS w roku 2022 r. Podniesiono poziom sportowy uczestników imprez sportowych organizowanych w ramach zadania przez systematyczny udział w zajęciach sportowych uczestniczących w nich dzieci i młodzieży.

Wyrównano szanse dla środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego w kierunku stwarzania możliwości rywalizacji w sporcie i zwiększenie nawyków do prowadzenia zdrowego i sportowego trybu życia, przez objęcie jak największej ilości dzieci, młodzieży oraz członków LZS cyklem imprez sportowych i współzawodnictwem.

Dodatkowo organizowano alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od mediów społecznościowych. Promowano Powiat Lwówecki na arenie strefowej i wojewódzkiej. Zadbano o wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży zamieszkującej obszary wiejskie Powiatu Lwóweckiego.

Dzięki otrzymanej dotacji finansowej PZ LZS w Lwówku Śląskim zrealizował 6 imprez sportowych dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego. A dodatkowo zabezpieczono udział reprezentantów Powiatu Lwóweckiego w 10 imprezach sportowych rangi strefowej (pokrycie kosztów transportu) oraz 6 imprezach sportowych rangi wojewódzkiej (pokrycie kosztów transportu oraz opłat wpisowych). Zorganizowano 4 imprezy sportowe strefy jeleniogórskiej oraz 7 otwartych turniejów siatkarskich. Osiągnięto dobre wyniki sportowe w konkurencjach indywidualnych i drużynowych.

Łącznie w imprezach uczestniczyło 1594 osób.

 1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL”

Zadanie: VIII Finał Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej na „Orliku” Lwówek Śląski 2022”

 

Celem zadania było podniesienie sprawności fizycznej, wytrzymałości, szybkości, umiejętności współpracy w zespole, rozładowania negatywnych emocji. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo młodzieży w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.

W ramach zadania przeprowadzono turniej finałowy w piłce nożnej, w którym wzięły udział 4 drużyny: MOW w Lwówku Śląskim, MOW w Wałbrzychu, Zespół Resocjalizacyjny w Iwinach oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lwówku Śląskim.

V. Ochrona środowiska i przyrody

 

 1. Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń”

Zadanie: Stowarzyszenie „Serdeczna dłoń” dba o środowisko i przyrodę”

Zadanie zostało zrealizowane i osiągnięto podczas jego trwania zamierzone rezultaty. Odsłoniono i jednocześnie zabezpieczono teren wokół najważniejszego pomnika przyrody na terenie gminy Wleń jakim jest cis rosnący w Bystrzycy. Teren wokół drzewa został odpowiednio zagospodarowany i posprzątany przez co każdy może zobaczyć Cis w pełnej okazałości.

 1. Stowarzyszenie Homo Viator

Zadanie: Festyn ekologiczny – EKO-Odpowiedzialność

W ramach projektu został zorganizowany i przeprowadzony piknik ekologiczny. Organizacja tego wydarzenia pozwoliła na zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności na temat ekologii, ochrony środowiska oraz gospodarki człowieka. W czasie trwania imprezy został zorganizowany przemarsz przez rynek w Gryfowie Śląskim z transparentami zawierającymi hasła ekologiczne. Przeprowadzono również warsztaty z budowy domków dla owadów oraz budek lęgowych dla ptaków, a także odbyły się konkursy i quizy nt. ekologii i przyrody.

 1. Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza, Zbylutów

Zadanie: „Pszczoły”

Zadanie zostało zrealizowane na placu przy remizie OSP Zbylutów, gdzie wygospodarowano miejsce na strefę miododajną, gdzie posadzono zioła i rośliny kwitnące. Wraz ze wzrostem roślin strefa miododajna ma się wzbogacać o kwiatostan na których pszczoły zdobywać będą pokarm. Przy okazji nasadzeń przeprowadzone zostały również warsztaty przyrodnicze w formie pogadanki o tym jaki wpływ na życie człowieka ma przyroda i gatunki owadów grożące wyginięciem. Po zakończonych pracach nastąpiło wspólne spotkanie przy poczęstunku. Miejsce stworzone przez mieszkańców Powiatu Lwóweckiego, dla wszystkich niezależnie od wieku. Realizacja zadania ma służyć również integracji społeczności.

II. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, Góra

Zadanie: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu lwóweckiego w 2022 r.

Celem zadania było udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu Lwóweckiego, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowanym w dwóch lokalizacjach (Mirsk i Gryfów Śląski) w 2022 roku. W 2022 roku udzielono 310 porad.