Zawiadamia się o zwołaniu LXXVI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 roku (piątek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

 


link do transmisji: https://portal.posiedzenia.pl/LWOWEKSLASKI?action=live

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4.  Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 5. Działalność kulturalna w gminach powiatu.
  5.1. Prezentacja materiałów.
  5.2. Dyskusja.
 6.  Przerwa w obradach.
 7. Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/59/22 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego, z późniejszymi zmianami.
 8. Głosowanie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Lubaniu na uchwałę nr LXXI/37/23 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na części wód jeziora Złotnickiego położonej na terenie powiatu lwóweckiego.
 9. Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2024 rok.
 10. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXXV/59/23 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
 11. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego
 12. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 13. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

     Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                        /-/Małgorzata Szczepańska