Zawiadamia się o zwołaniu LXXV SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

 


link do transmisji: https://portal.posiedzenia.pl/LWOWEKSLASKI?action=live

Proponowany porządek obrad:

 1.Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2024 rok:

3.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

3.2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych.

3.3.odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3.4.przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie opinii RIO, wniosków komisji i radnych.

3.5.dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

3.6.głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

3.7.Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2024.

3.8.Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

4. Przerwa w obradach.

5.Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2024.

6.Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2024.

7.Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2024.

8.Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2024.

9.Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2024.

10.Głosowanie uchwały o zmianie uchwały Nr II/10/18 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 listopada 2018r. sprawie powołania Komisji Skarg i Wniosków.

11.Głosowanie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego Nr LXVIII/18/23 z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Lwóweckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

12.Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2024.

13.Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Lwóweckiego.

14.Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok.

15.Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

16.Głosowanie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku

17.Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.

18.Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

19.Sprawy różne i organizacyjne

 

 

     Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                        /-/Małgorzata Szczepańska