Stosowanie przemocy wobec bliskich osób jest przestępstwem ściganym z urzędu!

Stanowi o tym art. 207 Kodeksu Karnego: „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, określa zadania w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej jest opracowanie i wdrożenie do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Uchwałą nr XXXIX/24/21 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 maja 2021 r. został przyjęty Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 -2030.

Realizatorem Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest samorząd Powiatu Lwóweckiego, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

Powiatowy Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie lwóweckim.

Zakres i cel oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mają charakter zajęć grupowych. Warsztaty grupowe poprzedzone są konsultacjami indywidualnymi służącymi m.in. wstępnej diagnozie sytuacji osoby i wprowadzeniu do zajęć grupowych. Czas trwania jednej edycji Programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych. Zajęcia prowadzone co najmniej raz w tygodniu.

Program ma na celu pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu i powstrzymaniu stosowania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

1) powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

2) zmianę systemu przekonań i postaw osobistych;

3) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

4) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

5) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

6) zdobycie i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

7) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

8) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program kierowany jest do pełnoletnich osób:

1) skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;

2) które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie (osoby skierowane przez organy ścigania, objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby skierowane przez inne organy, instytucje i organizacje zajmujące się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie);

3) przystępujących w wyniku własnych decyzji;

4) zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z innych okoliczność.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie korekcyjno- edukacyjnym

zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinnie w Lwówku Śląskim

ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel./fax (75) 782 56 17 wew. 19
pcpr@powiatlwowecki.pl
http://pcpr.powiatlwowecki.pl