ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA STANOWISKO -PSYCHOLOG

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim
ogłasza nabór na stanowisko psychologa

1. Wymagania formalne niezbędne:
1) wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
2) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 201l r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
3) wysoki stopień empatii;
4) nieposzlakowana opinia;
5) kreatywność;
6) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
7) prawo jazdy kat. B
8) umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) udział w prowadzeniu naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka;
2) udział w prowadzeniu działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  zawodowej, niezawodowej, rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
3) udział w kwalifikowaniu osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających ukończenie szkolenia;
4) udział w organizowaniu szkoleń;
5) udział w organizowaniu pomocy i wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach grup wsparcia i rodzin pomocowych;
6) organizowanie pomocy wolontariuszy dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;
7) przygotowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na przyjęcie dziecka;
8) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i/lub terapii dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka i ich dzieci;
9) udział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka;
10) zapewnienie pomocy i wsparcia psychologicznego dla klientów PCPR.
4. Wymagane dokumenty:
1) cv;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
4) oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 6 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
5) oświadczenia o tym ze:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przemocy na Tle seksualnym;

 6) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
5. Miejsce wykonywanej pracy: teren powiatu lwóweckiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.
6. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zadaniowy czas pracy, pełen etat.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląski lub za pośrednictwem poczty, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (pokój Nr I), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Psycholog-Rekrutacja” w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. ,decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim;
2) dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane;
3) dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone kandydatowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
8. Informacje dodatkowe:
1) osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;
2) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

  Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie W Lwówku Śląskim

Izabela Romanek