ZAPROSZENIE DO SŁADANIA OFERT
NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Lwówku Śląskim ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji:
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ-
umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy w wymiarze pełnego etatu,
od 1 kwietnia 2024r.
1. Wymagania formalne niezbędne:
1) Kandydat posiada:
a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,
praca socjalna, nauki i rodzinie lub
b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w
zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym
z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w
pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub
prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielskanie
jest mu zawieszona ani ograniczona;
3) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek wstosunku
do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z
dostępem ograniczonym;
6) kandydat daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Wymagania merytoryczne:
1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczyzastępczej
oraz aktów wykonawczych do niej,
2) znajomość ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
3. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
3) wysoki stopień empatii;
4) nieposzlakowana opinia;
5) kreatywność;
6) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
7) prawo jazdy kat B;
8) umiejętność pracy w zespole;
9) znajomość programu POMOST.
4. Zakres wykonywanych zadań:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w
realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny domdziecka
oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent
rodziny- we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
2) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu
wzajemnego kontaktu;
3) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do
specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacji;
4) zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacjąprawną, w
celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
5) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
6) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy
zastępczej;
7) działania związane z naborem kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczejzawodowej,
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
8) udział przy kwalifikowaniu osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
9) udział w organizowaniu szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektorów
placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego;
10) działania związane z zapewnieniem pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
11) współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej,
sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a
także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
12) udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;
13) udział w dokonywaniu oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod
względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej
pracy;
14) udział w sporządzaniu opinii o których mowa w art. 139a ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
15) działania związane z prowadzeniem rejestru rodzin zastępczych oraz przebywających wnich
dzieci.
5. Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o
zatrudnieniu – w przypadku pozostawania w stosunku pracy);
4) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że nie jest i nie był
pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani
ograniczona ( dotyczy osób posiadających dzieci);
5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, o wypełnianiu obowiązku
alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) oświadczenie kandydata o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym;
7) oświadczenie kandydata o rękojmi należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej;
8) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że nie był skazany
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
11) pisemną koncepcję pracy własnej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
uwzględniającą metodologię pracy z dzieckiem i rodziną zmierzającą do opracowania planu
pomocy dziecku;
12) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
6. Miejsce wykonywania pracy:
Teren powiatu lwóweckiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w
siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim
7. Forma zatrudnienia:
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- umowa o pracę, zadaniowy czas pracy, umowa od
1 kwietnia 2024 r.
8. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) wymagane dokumenty należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Lwówku Śląskim ( pokój Nr 1) lub za pośrednictwem poczty na adres:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59- 600
Lwówek Śląski w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej- rekrutacja” w terminie do 31 marca 2024 r., decyduje data wpływu do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim;
2) dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wskazanym terminie lub dokumenty
niekompletne, nie będą rozpatrywane.
9. Informacje dodatkowe:
1) osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę
kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;
2) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim http://pcprlwowekslaski.bipstrona.pl/ i na tablicy
ogłoszeń;
3) dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone kandydatowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia
procesu rekrutacji