Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Mając na uwadze sytuację osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burze, ulewne deszcze), które miały miejsce na terenie powiatu lwóweckiego w 2021 r. Powiat Lwówecki złożył zapotrzebowanie na środki PFRON na realizację ww. Programu.

W imieniu Powiatu Lwóweckiego umowę podpisali Starosta Lwówecki Daniel Koko oraz Wicestarosta Zbigniew Grześków. Zgodnie z umową, środki przyznane na realizację Modułu I ww. Programu wynoszą 71 750 zł. Realizatorem programu na terenie powiatu lwóweckiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2021 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Wysokość udzielonej pomocy finansowej:

  • w ramach Modułu I wynosi do 2.000,00 zł przy czym nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego

 

 

Wniosek o dofinansowanie:

O dofinansowanie ubiegać się można składając wniosek w siedzibie PCPR w Lwówku Śląskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530 .
Informacje na temat dofinansowania uzyskać można pod numerem telefonu 75 782 56 41.

Termin składania wniosków upływa 3 grudnia 2021 r.

W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim www.pcpr.powiatlwowecki.pl, jak również w siedzibie Centrum.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy w ramach Programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/dokumenty-programowe/program-105397/tresc-programu-obowiazujaca/