Godło i flaga Polski

Realizacja programuOpieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Zarząd Powiatu Lwóweckiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 roku z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Lwóweckiemu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

I Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

 1. Wspieranie osób niepełnosprawnych (przewidywana wysokość środków 324 000,00 zł) poprzez:

a) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, która będzie realizowana w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Powiatu Lwóweckiego,

b) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, która będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż osoby te są w dużej mierze zdane na własne zasoby ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie swoich umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Usługa opieki wytchnieniowej powinna być prowadzona z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

 1. Beneficjenci zadania: mieszkańcy Powiatu Lwóweckiego, którzy są członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.
 1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

a) zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla co najmniej 27 osób z niepełnosprawnością – w tym 20 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,

Naboru uczestników do programu Opieki Wytchnieniowej dokona Powiat Lwówecki.

 1. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w następującej formie:

a) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, która będzie realizowana w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Powiatu Lwóweckiego,

b) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, która będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 1. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie zdnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych[1]).
 1. Dla usług pobytu dziennego wprowadza się następujące wymagania:

a) usługi opieki wytchnieniowej dziennej realizowane w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

– osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowej – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu),

– osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

b) w przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobę z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb, tj. zapewniając ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osób objętych usługą.

 1. W ramach Programu ustalono następujące limity:

a) limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego dla jednej osoby z niepełnosprawnością,

b) limit 240 godzin dotyczy również więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby z niepełnosprawnością,

 1. W ramach zadania zrealizowanych zostanie maksymalnie:

a) w zakresie pobytu dziennego: 6 480,00 godzin zegarowych usług łącznie – ustala się ogółem limit 240 godzin wsparcia dla 1 osoby z niepełnosprawnością,

 1. Zadanie musi być realizowane na podstawie dokumentacji wynikającej z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” dostępnej na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 1. Ze środków Programu pokrywane będą koszty bezpośrednio związane z realizacją usługi opieki wytchnieniowej. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku.
 1. Koszty świadczenia usługi opieki wytchnieniowej mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących związanych z realizacją tej usługi, takich jak:

– wynagrodzenia osób lub personelu instytucji bezpośrednio świadczącej usługi opieki wytchnieniowej,

– dostaw mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe);

– czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (mi.in wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej;

– przygotowania i zakupu wyżywienia;

– kosztów związanych z utrzymaniem czystości;

Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną faktycznie poniesione w okresie realizacji Zadania, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. W przypadku zawarcia umowy po dniu rozpoczęcia realizacji Zadania istnieje możliwość zrefundowania ze środków Funduszu wydatków poniesionych w związku z realizacją Zadania od dnia 1 stycznia 2024 r.

 

 1. Kosztami niekwalifikowanymi zadania są:

a) odsetki od zadłużenia;

b) kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;

c) kary i grzywny;

d) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

e) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

f) odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę ztytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z póź zm.);

g) spłata zaległych zobowiązań finansowych;

h) koszty leczenia i rehabilitacji osób;

i) amortyzacja;

j) leasing;

k) rezerwy na pokrycie przyszłych spłat lub zobowiązań;

l) opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;

m) nagrody, premie, koszty poniesione w związku ze zwolnieniem chorobowym albo urlopem.

 1. Limity wydatków:

– koszt 1 godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego nie może przekroczyć 50,00 zł brutto z uwzględnieniem kosztów pracodawcy, nie wprowadza się ograniczeń co do formy zatrudniania/angażowania osób świadczących usługi, z zastrzeżeniem, iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 324 000,00 zł,

Nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników programu.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

a) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. ze zm.);

b) Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy;

c) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest zmienić kosztorys wskazany w ofercie oraz zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

d) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

a) Zgłoszone do konkursu zadanie musi być realizowane w 2024 roku, maksymalnie do 31 grudnia. W roku 2024 podmiot może realizować zadanie publiczne przed dniem podpisania umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko.

b) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dostępnych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

c) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentem wybranym w konkursie.

 1. Termin i warunki składania ofert:

Ofertę dotyczącą realizacji zadania należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego:  Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w sekretariacie – II piętro, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, a w pozostałe dni, od wtorku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 9 maja 2024 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

a. Oferta musi być zgodna z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

b. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w zakładce Aktualności pod ogłoszeniem o konkursie.

c. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym oraz w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie, itp.).

d. Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

e. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

f. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

g. Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone (na każdej stronie) przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta ,,za zgodność z oryginałem”.

Do oferty należy załączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),

b) kopię statutu organizacji pozarządowej (aktualną kopię statutu potwierdzającego prowadzenie działalności pozarządowej m.in. w zakresie zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu),

c) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia w oryginale,

d) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji,

e) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie,

f) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Powiatu Lwóweckiego,

g) dokumentację zdjęciową obiektu oraz pomieszczeń, gdzie będzie świadczona usługa opieki wytchnieniowej (minimum 10 zdjęć w formacie „jpg” w minimalnej rozdzielczości 1181 x 1772 dpi – nagranych na płycie CD, która zostanie dołączona do wniosku),

h) wykaz osób/kadry wraz z opisem kwalifikacji, które będą świadczyły usługę opieki wytchnieniowej.

 1. Tryb i termin dokonania wyboru ofert:

a) Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową.

b) Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt XII „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” (Nr LXIII/66/22 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 listopada 2022 roku.).

c) Decyzję o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

d) Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

e) Oferta, która nie będzie spełniała formalno-prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

 1. Kryteria wyboru ofert:

a) Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej https://powiatlwowecki.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie o ogłoszeń.

b) Złożona oferta podlega ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.

c) Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę kryteria formalne, w tym:

– złożenie oferty w wymaganej formie, terminie i miejscu, określonych w ogłoszeniu o konkursie,

– złożenie oferty przez uprawniony podmiot i podpisanie jej przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru (oferta podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji),

– prawidłowość (wypełnione wszystkie pola), kompletność i czytelność oferty,

– wypełnienie oferty na prawidłowym wzorze,

– dołączenie wymaganych załączników,

– kopie dokumentów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione na każdej ze stron.

– oferta niespełniająca kryteriów formalnych zostanie odrzucona.

 1. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

– możliwość realizacji zadania publicznego,

– kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

– proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

– planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

– planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

– analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

– atrakcyjność formy proponowanego zadania,

– szeroki zasięg oddziaływania społecznego – wysoka liczba odbiorców projektu,

– powiatowy charakter oddziaływania projektu – obejmujący minimum dwie gminy,

– możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie po jego zakończeniu.

 1. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.
 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 3. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.
 4. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe i końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.
 5. Zrealizowane zadania publiczne i wysokość środków przekazana w poprzednim roku:

 

 1. Wspieranie osób niepełnosprawnych: 8 500,00 zł,

 

                         Przewodniczący

                                                                             Zarządu Powiatu Lwóweckiego                                                      

                        Daniel Koko

Godło i flaga Polski

Realizacja programuOpieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO