Zawiadamia się o zwołaniu LXXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śl., ul. Szpitalna 4

Początek sesji godz. 930.

                        

Proponowany porządek obrad:

1)Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2)Przyjęcie porządku obrad.

3)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2024 rok.

4)Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LXXV/59/23 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

5)Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

6)Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

7)Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                          /-/ Małgorzata Szczepańska