Zawiadamia się o zwołaniu LXXII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 29 WRZEŚNIA 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

                        

Proponowany porządek obrad:

 1.Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
5. Funkcjonowanie PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śl.
5.1. Prezentacja materiałów.
5.2. Dyskusja.
6. Przerwa w obradach.
7. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”.
8. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXVI/12/23 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023r.
9. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezprawne działanie Starosty Lwóweckiego.
10. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Bielanka.
11. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji [dane podlegające anonimizacji na podstawie Zarządzenia Starosty Lwóweckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku].
12. Głosowanie uchwały w sprawie pozbawienia części drogi 2531 D kategorii drogi powiatowej w miejscowości Radomice gmina Wleń.
13. Głosowanie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

14. Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok.

15. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
16. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
17. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

18. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                        /-/Małgorzata Szczepańska